Zmiana granic miast Rzeszów i Nowy Sącz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1951 r.
w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Włącza się do miasta Rzeszowa w województwie rzeszowskim z powiatu rzeszowskiego w tymże województwie następujące obszary:
1)
z gminy Trzebownisko gromadę Staromieście,
2)
z gminy Słocina gromady Drabinianka i Pobitno oraz części gromad Słocina i Zalesie,
3)
z gminy Racławówka gromadę Staroniwa i część gromady Zwięczyca.
1.
Nowa granica miasta Rzeszowa i gminy Słocina biec będzie:
1)
na odcinku gromady Słocina od punktu zetknięcia się granic miasta Rzeszowa z granicami gromad Pobitno i Słocina w kierunku południowo-wschodnim granicą katastralną gromad Słocina i Pobitno do południowo-wschodniego narożnika parceli Nr kat. 143. Od tego narożnika granica przecina, po linii przedłużenia wschodniej granicy parceli Nr kat. 143, potok Nr kat. 1586, skręca na południowy-zachód i biegnie południową granicą parceli Nr kat. 1586 (potok) do punktu jej zetknięcia się z drogą Nr kat. 1580. Stąd granica biegnie dalej na południowy-zachód północną granicą parceli Nr kat. 1580 (droga), którą dobiega do granicy katastralnej gromad Słocina i Zalesie;
2)
na odcinku gromady Zalesie od punktu zetknięcia się nowej granicy miasta Rzeszowa na odcinku gromady Słocina z granicą katastralną gromady Słocina i Zalesie w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim granicą katastralną gromady Zalesie do punktu zetknięcia się z drogą Nr kat. 729. Stąd granica skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 729 i 727 (drogi) do północno-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 320/1. Od tego narożnika granica biegnie na wschód, południowy-wschód i południe granicami parcel Nr Nr kat.: 320/1, 324/1, 324/2, 324/3 i wschodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 324/3, 322/3, 322/1 i dobiega do drogi Nr kat. 678. Po przecięciu tej drogi na południe linią przedłużenia wschodniej granicy parceli Nr kat. 322/1 granica biegnie na południowy-wschód południowo-zachodnią granicą drogi Nr kat. 678 do południowo-wschodniego narożnika parceli Nr kat. 532, położonego na zachodniej granicy tej drogi.

Od tego punktu granica skręca na południowy-zachód oraz zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic parcel Nr Nr kat. 532, 48/1, 48/2, wschodniej granicy drogi Nr kat. 697 oraz południowych granic parcel Nr Nr kat. 12 i 533 do drogi Rzeszów - Tyczyn. Po przecięciu tej drogi wzdłuż północnej granicy parceli Nr kat. 724 granica skręca na północny-zachód i południową granicą parceli Nr kat. 688 (droga) dobiega do granicy katastralnej gromad Biała-Zalesie, stąd biegnie granicą katastralną gromad Biała-Zalesie do granicy katastralnej gromady Drabinianka, włączonej w granice m. Rzeszowa.

2.
Nowa granica miasta Rzeszowa i gminy Racławówka na odcinku gromady Zwięczyca biec będzie od punktu zetknięcia się granic katastralnych miasta Rzeszowa i gromad Drabinianka i Zwięczyca w kierunku południowo-wschodnim, południowym i południowo-zachodnim granicą katastralną gromad Drabinianka i Zwięczyca do południowego narożnika parceli Nr kat. 385. Od tego narożnika granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnimi i południowymi granicami parcel Nr Nr kat.: 385, 375/2, 381/2, 374, 372/1, 1310, 369, 368, 443/7, 445/6, 443/9, 443/6, 443/5, 443/4, 443/3, 443/2, 443/1, 459/1, 459/2, 473/1, 473/3, 473/2, 478/1, 478/2, 494/1, 494/2, 499, 502, 516, 523/1, 523/2, 523/3, 534, 538. Po przecięciu toru kolejowego (parcela Nr kat. 1339) linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik parceli Nr kat. 538 z południowo-wschodnim narożnikiem parceli Nr kat. 553/1 granica biegnie dalej na zachód południowymi granicami parcel Nr Nr kat. 553/1, 553/2, 553/3, 558, 571/2, 570/2, 570/4. Od południowo-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 570/4 granica skręca na północ i biegnie wschodnimi granicami parceli Nr kat. 1272; po linii jej przedłużenia na północ przecina drogę Nr kat. 1309/1 i biegnie dalej wschodnią granicą parceli Nr kat. 1273 i zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 568/4, 567/4, 567/1, 566/3, 565/1, 564/3, dobiega do granicy katastralnej gromady Staroniwa, włączonej do miasta Rzeszowa.
1.
Z powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskim wyłącza się:
1)
z gminy Nowy Sącz: gromadę Falkowa, część gromady Gołąbkowice, obejmującą wieś Gołąbkowice w jej granicach katastralnych oraz część gromady Naściszowa, obejmującą wieś Roszkowice w jej granicach katastralnych,
2)
z gminy Chełmiec część gromady Chełmiec obejmującą osiedle Helena -

i włącza się je do miasta Nowy Sącz w tymże województwie.

2.
Nowa granica miasta Nowy Sącz i gminy Chełmiec biec będzie na odcinku gromady Chełmiec od punktu zetknięcia się dotychczasowej granicy miasta Nowy Sącz i gminy Chełmiec na granicy parcel Nr Nr kat. 1663/7 i 1663/8 (koryto rzeki Dunajec) w kierunku północno-zachodnim i północnym, wschodnią granicą parceli Nr kat. 1666 (tor kolejowy) do północno-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 557. Od tego narożnika nowa granica skręca w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnim biegnąc południowymi granicami parcel Nr Nr kat. 1599/6, 1599/5 i północnymi granicami parcel Nr Nr kat. 566/6, 566/3, 566/2, 566/13, 566/14, 1817/1, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1662/3 i 1661/4. Przy północno-wschodnim narożniku parceli Nr kat. 1661/4 (koryto rzeki Dunajec) nowa granica styka się z dotychczasową granicą miasta Nowy Sącz i gminy Chełmiec.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1951 r.
* Z dniem 1 lutego 1977 r. w województwie nowosądeckim włącza się do miasta Nowego Sącza:

- ze znoszonej gminy Nowy Sącz obszary sołectw Biegonice, Chruślice, Dąbrówka Polska, Falkowa, Zabełcze i Zawada oraz część obszaru sołectwa Jamnica o powierzchni 80 ha, część obszaru sołectwa Naściszowa o powierzchni 125 ha, część obszaru sołectwa Piątkowa o powierzchni 153 ha i część obszaru sołectwa Wielopole o powierzchni 38 ha,

- z gminy Chełmiec część obszaru sołectwa Chełmiec o powierzchni 301 ha i część obszaru sołectwa Świniarsko o powierzchni 7 ha,

- z gminy Nawojowa część obszaru sołectwa Poręba Mała o powierzchni 501 ha,

zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim (Dz.U.77.2.12).