Zmiana granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.97.744

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 października 1931 r.
w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
I.
grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w Warszawie obejmuje obszary powiatów grodzkich: Śródmiejsko-Warszawskiego i Południowo-Warszawskiego w granicach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 647) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155).
II.
grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w "Warszawie obejmuje obszary powiatów grodzkich: Północno-Warszawskiego i Prasko-Warszawskiego w granicach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 647) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155) oraz rozporządzeniem z dnia 23 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 540).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1931 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy zawarte w ustępach 1 i 2 § 2 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 423).