Zmiana granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Z obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem wyłącza się parcelę 76 b. karta 1 i włącza się ją do gminy wiejskiej Mrzezino w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.