Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1714

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2018 r.

ZMIANY
do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,
przyjęte w Londynie dnia 28 października 2016 r.

Przekład

REZOLUCJA MEPC. 276 (70)

(przyjęta w dniu 28 października 2016)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do Załącznika I do konwencji MARPOL

(Formularz B Uzupełnienia do międzynarodowego Świadectwa IOPP)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącej funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego, powierzonych mu na podstawie międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczenia,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowaną Protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza właściwemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na siedemdziesiątej sesji, proponowane poprawki do Uzupełnienia II do Załącznika I do konwencji MARPOL dotyczące Załącznika do Świadectwa IOPP,

1 PRZYJMUJE na postawie artykułu 16 ustęp 2) lit. d) konwencji MARPOL poprawki do Uzupełnienia II Załącznika I do Konwencji, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej Rezolucji;

2 STWIERDZA RÓWNIEŻ na podstawie artykułu 16 ust. 2) litera f) ppunkt iii Konwencji MARPOL, że poprawki te zostają uznane za przyjęte z dniem 1 września 2017, chyba, że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony, posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej, niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej, zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2) litera (g) ppunkt ii konwencji MARPOL, wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 roku, po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego aby, na potrzeby Artykułu 16 ust. 2) lit. (e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA I DO KONWENCJI MARPOL

(Formularz B Załącznik do międzynarodowego Świadectwa IOPP)

ZAŁĄCZNIK I

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZANIU OLEJAMI

Uzupełnienie II

Formularz Świadectwa IOPP wraz z Załącznikami

(Formularz B Załącznik do międzynarodowego Świadectwa IOPP)

OPIS KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA ZBIORNIKOWCÓW OLEJOWYCH

Rozdział 1 - Dane statku

1 Skreśla się ustępy 1.11.8 i 1.11.9.

Rozdział 5 - Konstrukcja (prawidła 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 i 33)

2 Ustęp 5.1 otrzymuje brzmienie:

"5.1 Zgodnie z wymogami prawidła 18 statek jest kwalifikowany jako zbiornikowiec olejowy posiadający zbiorniki oddzielonego balastu zgodnie z przepisami 18.9 ..............."

3 Skreśla się ustępy 5.1.1 do 5.1.6.

4 Ustęp 5.2 otrzymuje brzmienie:

"5.2 Zbiorniki balastu oddzielonego (SBT) zgodne z przepisami 18 są rozmieszczone jak podano poniżej::

ZbiornikPojemność (m3)ZbiornikPojemność (m3)
Razem

Pojemność.........................................(m3)

5 Skreśla się ustępy 5.2.1 do 5.2.3, 5.3 i 5.3.1 do 5.3.5.

6 Obecne ustępy 5.4 i 5.4.1 do 5.4.4 otrzymują nowe numery 5.3 i 5.3.1 do 5.3.4.

7 Skreśla się ustępy 5.5 i 5.5.1 do 5.5.2.

8 Numeracja kolejnych ustępów rozdziału 5 zostaje odpowiednio zmieniona;

REZOLUCJA MEPC.277(70)

(Przyjęta w dniu 28 października 2016)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do Załącznika V do konwencji MARPOL

(Substancje HME i wzór Książki zapisów o postępowaniu z odpadami)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO.

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącej funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego, powierzonych mu na podstawie międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczenia,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej Protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza właściwemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na swojej siedemdziesiątej sesji poprawki do Załącznika V do Konwencji MARPOL dotyczące substancji niebezpiecznych dla środowiska morskiego (HME) i wzoru Książki zapisów o postępowaniu z odpadami,

1 PRZYJMUJE na postawie artykułu 16 ustęp 2) lit. d) Konwencji MARPOL poprawki do Załącznika V do Konwencji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Rezolucji;

2 STWIERDZA RÓWNIEŻ na podstawie Artykułu 16 ust. 2) litera f) ppunkt iii Konwencji MARPOL, że poprawki te zostają uznane za przyjęte z dniem 1 września 2017, chyba, że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony, posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej, niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej, zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2) litera (g) ppunkt ii konwencji MARPOL. wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 roku, po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego aby, na potrzeby Artykułu 16 ust. 2) lit. e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w Załączniku;

5 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA V KONWENCJI MARPOL

(Substancje HME i formularz książki rejestracji odpadów)

ZAŁĄCZNIK V

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA ODPADAMI ZE STATKÓW

Prawidło 4

Usuwanie odpadów poza obszarami specjalnymi

1 W drugim zdaniu ustępu 1.3 wyrazy "biorąc pod uwagę wytyczne opracowane przez Organizację" zastępuje się wyrazami "zgodnie z kryteriami określonymi w Uzupełnieniu I do niniejszego Załącznika".

2 Dodany zostaje nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"3 stałe ładunki masowe określone w prawidle VI/1-1.2 Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), z 1974 r. z późniejszymi zmianami, z wyjątkiem ziarna, klasyfikowane są zgodnie z Uzupełnieniem I do niniejszego Załącznika i zadeklarowane przez przewoźnika jako niebezpieczne lub bezpieczne dla środowiska morskiego".

3 Dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje nowy numer 4.

Prawidło 6

Usuwanie odpadów w obszarach specjalnych

4 Ustęp 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

".1 Resztki ładunku zawarte w wodzie do mycia ładowni nie zawierają żadnych substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska morskiego zgodnie z kryteriami określonymi w Uzupełnieniu I do niniejszego Załącznika;"

5 Dodany zostaje nowy ustęp 1.2.2 w następującym brzmieniu:

".2 stałe ładunki masowe określone w prawidle VI/1-1.2 Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), z 1974 r. z późniejszymi zmianami, z wyjątkiem ziarna, klasyfikowane są zgodnie z Uzupełnieniem I do niniejszego Załącznika i zadeklarowane przez przewoźnika jako niebezpieczne lub bezpieczne dla środowiska morskiego".

6 Dodany zostaje nowy ustęp 1.2.3 w następującym brzmieniu:

".3 Substancje czyszczące lub dodatki zawarte w wodzie do mycia ładowni nie zawierają żadnych substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska morskiego biorąc pod uwagę wytyczne opracowane przez Organizację;"

7 Istniejące ustępy 1.2.2 do 1.2.4 otrzymują nowe numery 1.2.4 do 1.2.6. Ustęp o numerze zmienionym na 1.2.6 otrzymuje następujące brzmienie:

".6 W przypadku spełnienia warunków określonych w punktach .2.1 do .2.5 niniejszego ustępu, zrzut wody z mycia ładowni zawierającej pozostałości powinien odbyć się w miarę możliwości jak najdalej od najbliższego lądu lub najbliższego szelfu lodowego i nie mniej niż 12 mil morskich od najbliższego lądu lub najbliższego szelfu lodowego".

Prawidło 10

Tablice informacyjne, Plan postępowania z odpadami i prowadzenie zapisów o odpadach

8 W pierwszej części ustępu 3 wyrazy "załącznik" zastępuje się wyrazami "załącznik II"

9 Ustęp 3.2 otrzymuje brzmienie:

".2 Zapis każdej operacji usunięcia do morza zgodnie z prawidłami 4, 5, 6 lub rozdziałem 5.2 w rozdziale 5 części II-A Kodeksu Polarnego powinien zawierać datę i godzinę, pozycję statku (szerokość i długość geograficzną), kategorię odpadów i szacowane ilości (w metrach sześciennych) zrzutu. W przypadku usuwania resztek ładunku w uzupełnieniu do powyższego należy odnotować pozycje rozpoczęcia i zatrzymania zrzutu;"

10 Po obecnym ustępie 3.2 dodaje się nowe ustępy 3.3 i 3.4 w brzmieniu:

".3 Zapis każdej operacji całkowitego spalenia powinien zawierać datę i godzinę, pozycję statku (szerokość długość geograficzną) na początku i na zakończenie spalania, kategorię spalanych odpadów i szacowaną ilość każdej kategorii w metrach sześciennych.

.4 Zapis każdej operacji całkowitego spalania powinien zawierać datę i godzinę, pozycję statku (szerokość geograficzną i długość geograficzną) na początku i na zakończenie spalania, kategorię spalanych odpadów i szacowaną ilość każdej kategorii w metrach sześciennych."

11 Obecny ustęp 3.3 otrzymuje numer 3.5, a pomiędzy słowa znajdujące się między słowami "książka" i "powinna", wprowadza się słowa "wraz z potwierdzeniami otrzymanymi z urządzeń odbiorczych".

12 Obecny ustęp 3.4 otrzymuje numer 3.6 i następujące brzmienie:

"6 W przypadku jakiegokolwiek zrzutu lub przypadkowego usunięcia ze statku, o którym mowa w prawidle 7 niniejszego załącznika, dokonuje się wpisu w Książce zapisów o postępowaniu z odpadami lub, w przypadku każdego statku o pojemności brutto poniżej 400, w dzienniku okrętowym z datą i godziną zdarzenia, portem lub pozycją statku w momencie zdarzenia (szerokość i długość geograficzna oraz głębokość wody, jeśli jest znana), przyczynę zrzutu lub zgubienia, szczegółowe informacje na temat zrzuconych lub zgubionych obiektów, kategorii zrzuconych lub zgubionych odpadów, szacowanej ilości każdej kategorii w metrach sześciennych, właściwych środkach ostrożności podjętych w celu zapobieżenia lub zminimalizowania takich zrzutów lub przypadkowego usunięcia oraz uwagi ogólne".

13 Dodaje się nowe Uzupełnienie I w poniższym brzmieniu, zaś obecne uzupełnienie zastępuje się Uzupełnieniem II:

"Uzupełnienie I

Kryteria klasyfikacji stałych ładunków masowych jako niebezpiecznych dla środowiska morskiego

W rozumieniu niniejszego załącznika resztki ładunku uznaje się za niebezpieczne dla środowiska morskiego (HME), jeżeli stanowią one pozostałości stałych ładunków masowych, które są klasyfikowane zgodnie z kryteriami Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), jako spełniające następujące parametry:

.1 ostra toksyczność kategorii 1 dla środowiska wodnego i/lub

.2 przewlekła toksyczność kategorii 1 lub 2 dla środowiska wodnego i/ lub

.3 rakotwórczość kategorii 1A lub 1B w połączeniu z nieuleganiem szybkiemu rozkładowi i wysoką bioakumulacją; i/lub

.4 mutagenność kategorii 1A lub 1B w połączeniu z nieuleganiem szybkiemu rozkładowi i wysoką bioakumulacją; i/lub

.5 szkodliwy wpływ na rozrodczość kategorii 1A lub 1B w połączeniu z nieuleganiem szybkiemu rozkładowi i wysoką bioakumulacją; i/lub

.6 Szczególna toksyczność dla konkretnego narządu w przypadku powtarzającego się kontaktu kategorii 1 w połączeniu z nieuleganiem szybkiemu rozkładowi i wysoką bioakumulacją; i/lub

.7 Stałe ładunki masowe zawierające lub składające się z polimerów syntetycznych, gumy, tworzyw sztucznych lub granulatów tworzyw sztucznych (obejmujące materiały rozdrobnione, zmielone, krojone lub zmacerowane lub podobne materiały)."

Uzupełnienie II

Formularz książki zapisów o postępowaniu z odpadami

14 Sekcja 3 nowego Uzupełnienia II otrzymuje brzmienie:

"3 Opis odpadów

Odpady należy pogrupować w kategorie w celu rejestrowania w części I i II książki zapisów o postępowaniu z odpadami (lub oficjalnym dzienniku okrętowym) w następujący sposób:

Część I

A Tworzywa sztuczne

B Odpady produktów spożywczych

C Odpady bytowe

D Olej kuchenny

E Popioły ze spalarek

F Odpady eksploatacyjne

G Zwłoki zwierzęce

H Urządzenia rybackie

I Odpady elektroniczne

Część II

J Resztki ładunku (nie-HME)

K Resztki ładunku (HME)

15 Wykaz zrzutów odpadów w prenumerowanym Uzupełnieniu II otrzymuje brzmienie:

"REJESTR OPERACJI USUWANIA ODPADÓW

CZĘŚĆ I

Dla wszystkich odpadów innych niż resztki ładunku określone w prawidle 1.2 (Definicje)

(Wszystkie statki)

Nazwa statkuNumer lub sygnał rozpoznawczyNumer IMO

Kategorie odpadów

A-Tworzywa sztuczneB-Odpady produktów spożywczychC-Odpady bytoweD-Olej kuchenny
E-Popioły ze spalarekF-Odpady eksploatacyjneG-Zwłoki zwierzęceH-Urządzenia rybackieI-Odpady elektroniczne

Operacje usuwania określone w załączniku V do konwencji MARPOL w prawidle 4 (zrzut odpadów poza obszarami specjalnymi), 5 (wymagania specjalne dotyczące usuwania odpadów z platform stałych lub pływających) lub 6 (usuwanie odpadów w obszarach specjalnych) lub rozdziale 5 części II-A Kodeksu Polarnego

Data/

Godzina

Pozycja statku (szerokość geograficzna/długość geograficzna) lub port, jeśli zrzut miał miejsce na lądzie lub nazwa statku, jeśli odbył się usunięto na inny statekKategoriaSzacowana wielkość zrzutuSzacowana ilość

poddana spaleniu

(m3)

Uwagi:

(Na przykład czas rozpoczęcia/zakończenia i pozycja poddania spalaniu, uwagi ogólne)

Zaświadczenie/

Podpis

Do

morza

(m3)

Do

urządzenia odbiorczego lub na inny statek

(m3)

/

:

/

:

/

:

/

:

Data/

Godzina

Port lub pozycja statku

(szerokość/długość geograficzna i głębokość wody, jeśli znana)

KategoriaSzacowana ilość

przypadkowo usuniętych lub

zrzuconych odpadów

(m3)

Uwag nt. przyczyny zrzutu lub przypadkowego usunięcia oraz uwagi ogólne (np. na temat odpowiednich środków ostrożności podjętych w celu zapobiegania lub minimalizowania takich zrzutów lub przypadkowego usuwania i uwagi ogólne)Zaświadczenie/

Podpis

/

:

/

:

Wyjątkowy zrzut lub utrata odpadów zgodnie z prawidłem 7 (wyjątki)

Podpis kapitana: ______________ Data:___________________

CZĘŚĆ II

Dla wszystkich resztek ładunku określonych w prawidle 1.2 (Definicje)

(Statki przewożące stałe ładunki masowe)

Nazwa statkuNumer lub sygnał rozpoznawczyNumer IMO

Kategorie odpadów

J- Resztki ładunku (nie-HME)K- Resztki ładunku (HME)

Operacie usuwania określone w prawidle 4 (zrzut odpadów poza obszarami specjalnymi) i 6 (zrzut odpadów w obszarach specjalnych)

Data/

Godzina

Pozycja statku (szerokość geograficzna/długość geograficzna) lub port, jeśli zrzut miał miejsce na lądzieKategoriaSzacowana wielkość zrzutuPozycje statku przy rozpoczęciu i zakończeniu zrzutu do morzaZaświadczenie/

Podpis

Do

morza

(m3)

Do

urządzenia odbiorczego lub na inny statek (m3)

/

:

/

:

/

:

/

:

Podpis kapitana:-------------------------- Data:-----------------------------------------"

REZOLUCJA MEPC. 278 (70)

(Przyjęta w dniu 28 października 2016)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do Załącznika VI konwencji MARPOL

(System zbierania danych o zużyciu paliwa przez statki)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącej funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego, powierzonych mu na podstawie międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczenia,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej Protokołami z 1978 i z 1997 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza właściwemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na siedemdziesiątej sesji, proponowane poprawki do Załącznika VI do konwencji MARPOL dotyczące zbierania danych o zużyciu paliwa przez statki,

1 PRZYJMUJE na podstawie artykułu 16 ustęp 2 lit. d) konwencji MARPOL poprawki do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej Rezolucji;

2 STWIERDZA RÓWNIEŻ na podstawie Artykułu 16 ust. 2 litera f) ppunkt iii Konwencji MARPOL, że poprawki te zostają uznane za przyjęte z dniem 1 września 2017, chyba, że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony, posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej, niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej, zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) ppunkt ii konwencji MARPOL, wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 roku, po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ PONADTO do Stron, by rozważyły jak najszybsze stosowanie wspomnianych wyżej poprawek do załącznika VI do konwencji MARPOL w odniesieniu do statków uprawnionych do podnoszenia ich bandery; oraz

5 ZACHĘCA Organizację do jak najszybszego utworzenia bazy danych IMO zużycia paliwa przez statki;

6 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego aby, na potrzeby Artykułu 16 ust. 2 lit. e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w Załączniku;

7 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji oraz załącznik do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL

(System gromadzenia danych o zużyciu paliwa przez statki)

ZAŁĄCZNIK VI

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI

Prawidło 1

Zastosowanie

1 Odniesienie do "prawideł 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 i 22" zostaje zastąpione przez "prawidła 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21,22 i 22A".

Prawidło 2

Definicje

2 Po obecnym ustępie 47 dodaje się nowe ustępy 48, 49 i 50 w następującym brzmieniu:

"48 Rok kalendarzowy" oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie.

49 Armator oznacza właściciela statku lub jakąkolwiek inną organizację lub osobę, taką jak zarządca lub czarterujący statek bez załogi, który przejął odpowiedzialność za eksploatację statku od właściciela statku i który po przejęciu tejże odpowiedzialności zgodził się przejąć wszystkie zadania i obowiązki nałożone przez "Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu" z późniejszymi zmianami.

50 "Odległość przebyta oznacza odległość przebytą po powierzchni."

Prawidło 3

Wyjątki i wyłączenia

3 W pierwszej części ustępu 2, pomiędzy zdaniami 2 i 3 istniejącymi dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

"Zezwolenie wydane na mocy niniejszego prawidła nie zwalnia statku z wymogu raportowania wynikającego z prawidła 22A oraz nie zmienia rodzaju i zakresu danych, które mają być przekazywane na mocy prawidła 22A."

Prawidło 5

Przeglądy

4 Na końcu ustępu 4.3 po słowach "na statku" dodaje się nowy tekst w brzmieniu:

"oraz w przypadku statku, do którego stosuje się prawidło 22A, został odpowiednio zmieniony w celu odzwierciedlenia znacznej przebudowy w przypadkach, gdy znaczna przebudowa ma wpływ na metodologię zbierania danych i/lub na procesy sprawozdawcze".

oraz skreśla się wyraz "oraz" po średniku na końcu ustępu.

5 W ustępie 4.4, kropka na końcu akapitu zostaje zastąpiona przez "; oraz".

6 Po obecnym ustępie 4.4 dodaje się nowy ustęp 4.5 w brzmieniu:

".5 Administracja powinna zapewnić, że w odniesieniu do każdego statku, do którego ma zastosowanie prawidło 22A, SEEMP spełnia przepisy prawidła 22.2 niniejszego załącznika. Powinno to być zrobione przed rozpoczęciem zbieraniem danych na mocy prawidła 22A niniejszego załącznika w celu zapewnienia, że metodologia i procesy zostały wprowadzone przed rozpoczęciem pierwszego okresu sprawozdawczego statku. Zaświadczenie o zgodności powinno zostać dostarczone i przechowywane na statku.

Prawidło 6

Wydawanie lub zatwierdzanie świadectw oraz zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań o zużyciu paliwa

7 W tytule prawidła 6, po słowie "Świadectw" dodaje się słowa "oraz zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań o zużyciu paliwa".

8 Po obecnym ustępie 5 dodaje się nowe ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu:

"Zaświadczenie o zgodności - raportowanie zużycia paliwa

6 Po otrzymaniu przekazywanych danych zgodnie z prawidłem 22A.3 niniejszego Załącznika, Administracja lub jakakolwiek należycie upoważniona przez nią organizacja ustala, czy dane zostały przekazane zgodnie z prawidłem 22A niniejszego Załącznika, a jeżeli tak, wydaje statkowi zaświadczenie o zgodności odnoszące się do zużycia paliwa nie później niż pięć miesięcy od początku roku kalendarzowego. W każdym przypadku Administracja przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niniejsze zaświadczenie o zgodności.

7 Po otrzymaniu przekazywanych danych zgodnie z prawidłem 22A.4, 22A.5 lub 22A.6 niniejszego Załącznika, Administracja lub jakakolwiek należycie upoważniona przez nią organizacja niezwłocznie ustala, czy dane zostały zgłoszone zgodnie z prawidłem 22A, a jeżeli tak, wydaje statkowi zaświadczenie o zgodności odnoszące się do zużycia paliwa. W każdym przypadku Administracja przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niniejsze zaświadczenie o zgodności.

Prawidło 8

Forma świadectw i zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań dotyczących o zużycia paliwa

9 W tytule prawidła 8, po słowie "Świadectw" dodaje się słowa "oraz zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań o zużycia paliwa".

10 Po obecnym ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"Zaświadczenie o zgodności - raportowania zużycia paliwa

3 Zaświadczenie o zgodności zgodnie z prawidłami 6.6 i 6.7 niniejszego załącznika sporządzana jest na formularzu odpowiadającym wzorowi przedstawionemu w uzupełnieniu X do niniejszego załącznika i sporządzane jest co najmniej w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Jeżeli stosowany jest także język Strony, która go wydała, to on będzie decydował w przypadku sporów lub rozbieżności."

Prawidło 9

Okres ważności i ważność świadectw oraz zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań dotyczących o zużycia paliwa

11 W tytule prawidła 9, po słowie "Świadectw" dodaje się słowa "oraz zaświadczeń o zgodności odnoszących się do sprawozdań dotyczących o zużycia paliwa ".

12 Po obecnym ustępie 11 dodaje się nowy ustęp 12 w następującym brzmieniu:

"Zaświadczenie o zgodności - raportowania zużycia paliwa

12 Zaświadczenie o zgodności zgodnie z prawidłem 6.6 niniejszego załącznika jest ważne w roku kalendarzowym, w którym zostało wydane oraz przez pierwszych pięć miesięcy następnego roku kalendarzowego. Zaświadczenie o zgodności zgodnie z prawidłem 6.7 niniejszego załącznika jest ważne w roku kalendarzowym, w którym zostało wydane oraz przez pierwszych pięć miesięcy następnego roku kalendarzowego. Wszystkie zaświadczenia o zgodności powinny być przechowywane na statku przez co najmniej okres ich ważności."

Prawidło 10

Kontrola państwa portu spełniania przez statek wymagań eksploatacyjnych

13 W ustępie 5 przed słowami Międzynarodowe Świadectwo Efektywności Energetycznej dodaje się słowa "Zaświadczenie o zgodności raportowania zużycia paliwa ".

Prawidło 22

Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP)

14 Po obecnym ustępie 1 dodaje się nowy ustęp 2 w następującym brzmieniu, zaś obecny ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 3:

"2 Dnia 31 grudnia 2018 r. lub wcześniej, w przypadku statków o pojemności brutto 5 000 GT i większej, SEEMP powinien zawierać opis metodologii, która zostanie zastosowana do gromadzenia danych wymaganych na mocy prawidła 22A.1 niniejszego Załącznika, oraz procesów, które zostaną zastosowane do przekazywania tych danych Administracji statku".

15 Po obecnym prawidle 22 dodaje się nowe prawidło 22A w następującym brzmieniu:

"Prawidło 22A

Gromadzenie i przekazywanie danych o zużyciu paliwa przez statek

1 Począwszy od roku kalendarzowego 2019, każdy statek o pojemności brutto 5000 GT i większej gromadzi dane określone w uzupełnieniu IX do niniejszego Załącznika za bieżący i każdy kolejny rok kalendarzowy lub odpowiednio jego część, zgodnie z metodologią określoną w SEEMP.

2 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępach 4, 5 i 6 niniejszego prawidła, na koniec każdego roku kalendarzowego statek agreguje dane zebrane w tym roku kalendarzowym lub, odpowiednio, jego części.

3 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępach 4, 5 i 6 niniejszego prawidła, w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego statek powinien przekazać Administracji lub organizacji należycie przez nią upoważnionej zbiorczą wartość dla każdego okresu odniesienia określonego w uzupełnieniu IX do niniejszego Załącznika, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz użyciu znormalizowanego formatu opracowanego przez Organizację.

4 W przypadku przeniesienia statku spod nadzoru jednej Administracji do drugiej, statek w dniu przeniesienia lub w dniu najbardziej do niego zbliżonym, przekazuje administracji, którą opuszcza lub każdej organizacji należycie przez nią upoważnionej, dane zbiorcze za okres roku kalendarzowego odpowiadający okresu podporządkowania tej administracji, jak określono w uzupełnieniu IX do niniejszego Załącznika oraz, na wcześniejszy wniosek administracji, dane niezagregowane.

5 W przypadku przeniesienia statku spod zarządu jednego armatora do drugiego, statek w dniu przekazania lub w dniu najbardziej do niego zbliżonym, przekazuje swojej administracji lub każdej organizacji należycie przez nią upoważnionej, dane zbiorcze za okres roku kalendarzowego odpowiadający okresowi pozostawania pod zarządem armatora, jak określono w uzupełnieniu IX do niniejszego Załącznika oraz, na wniosek administracji, dane niezagregowane.

6 W przypadku jednoczesnej zmiany administracji oraz armatora mają zastosowanie postanowienia ustępu 4 niniejszego prawidła.

7 Dane są weryfikowane zgodnie z procedurami ustanowionymi przez administrację, z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez organizację.

8 Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ustępach 4, 5 i 6 niniejszego prawidła, dane niezagregowane, na których opierają się przekazane dane określone w uzupełnieniu IX do niniejszego załącznika za poprzedni rok kalendarzowy, powinny być łatwo dostępne przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od końca tego roku kalendarzowego i udostępniane na żądanie administracji.

9 Administracja powinna zapewnić, że przekazywane dane określone w uzupełnieniu IX do niniejszego załącznika przez zarejestrowane statki o pojemności brutto 5000 GT i większej są przekazywane do Bazy danych IMO o zużyciu paliwa przez statki drogą elektroniczną i przy użyciu znormalizowanego formatu, który zostanie opracowany przez Organizację nie później niż w terminie jednego miesiąca od wydania Zaświadczeń o zgodności tych statków.

10 Na podstawie danych przekazanych do Bazy danych IMO o zużyciu paliwa przez statki Sekretarz Generalny Organizacji powinien sporządzić sprawozdanie roczne dla Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego podsumowujące zebrane dane, informacje o brakujących danych oraz wszelkie inne istotne informacje, o które może wnioskować Komitet.

11 Sekretarz Generalny Organizacji prowadzi anonimową bazę danych w taki sposób, aby identyfikacja konkretnego statku nie była możliwa. Strony mają dostęp do zanonimizowanych danych wyłącznie w celu ich analizy i rozważenia.

12 Baza danych IMO zużycia paliwa przez statki jest prowadzona i zarządzana przez Sekretarza Generalnego Organizacji zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Organizację."

16 Po obecnym uzupełnieniu VIII dodaje się nowe uzupełnienia IX i X w następującym brzmieniu:

"Uzupełnienie IX

Informacje przekazywane do Bazy danych IMO zużycia paliwa olejowego przez statki;

Dane statku

Numer IMO

Okres roku kalendarzowego, za który dane są przekazywane

Data początkowa (dd/mm/rrrr)

Data końcowa (dd/mm/rrrr)

Charakterystyka techniczna statku

Typ statku, zgodnie z definicją w prawidle 2 niniejszego załącznika lub inny (podać)

Pojemność brutto (GT)

Pojemność netto (NT)

Nośność (DWT)

Moc wyjściowa (znamionowa) głównych i pomocniczych silników spalinowych większa niż 130 kW (należy podać w kW)

EEDI (jeżeli dotyczy)

Klasa lodowa

Zużycie paliwa według rodzaju paliwa w tonach metrycznych oraz metody gromadzenia danych zużycia paliwa

Przebyta odległość

Godziny w drodze

Uzupełnienie X

Formularz zaświadczenia o zgodności - raportowanie zużycia paliwa olejowego

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI - RAPORTOWANIE ZUŻYCIA PALIWA OLEJOWEGO

Wydane na mocy postanowień Protokołu z 1997 r. z późniejszymi zmianami, zmieniających Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowaną Protokołem z 1978 r. dotyczącym tej konwencji (zwanej dalej "Konwencją"), z upoważnienia Rządu:

................................................................................................

(Pełna nazwa państwa)

..............................................................................................................................................

(Pełnę określenie kompetentnej osoby lub organizacji upoważnionej na podstawie postanowień konwencji)

Dane statku

Nazwa statku ......................................................................................................................

Numer lub sygnał rozpoznawczy ........................................................................................

Numer IMO ........................................................................................................................

Port macierzysty .................................................................................................................

Pojemność brutto ................................................................................................................

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE:

1. statek przekazał administracji dane wymagane postanowieniami prawidła 22A załącznika VI do Konwencji, obejmującymi operacje statku od (dd/mm/rrrr) do (dd/mm/rrrr); oraz

2. dane zostały zebrane i przekazane zgodnie z metodologią i procesami określonymi w SEEMP dla statku, które obowiązywały w okresie od (dd/mm/rrrrrr) do (dd/mm/rrrr).

Niniejsze Zaświadczenie o zgodności obowiązuje do (dd/mm/rrrr)

Wydano: .............................................................................................................................

(miejsce wydania Zaświadczenia)

Data (dd/mm/rrrr)..............................................................................................................................................
(Data wydania)(Podpis upoważnionego urzędnika wystawiającego Zaświadczenie)

(Odpowiednio, pieczęć lub stempel organu władzy)