Zmiana dla górnośląskiej części Województwa Śląskiego niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu karnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1922 r.
zmieniające dla górnośląskiej części Województwa Śląskiego niektóre przepisy niemieckiej ustawy o postępowaniu karnem

Na mocy art. 36 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73 poz. 497), w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85 poz. 608) w związku z ustępem ostatnim art. 40 powołanej Ustawy Konstytucyjnej w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 69 poz. 449) stanowię w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Województwa Śląskiego co następuje:

Niemiecka ustawa o postępowaniu karnem ulega następującym zmianom:

1.
W § 16 zastępuje się słowa: "uchwały wszczynającej postępowanie główne" słowami: "aktu oskarżenia".
2.
W § 18 zastępuje się słowa: "Po wszczęciu postępowania głównego" słowami: "Po doręczeniu oskarżonemu wezwania na rozprawę główny".
3.
Uchyla się ustęp trzeci § 23
4.
W § 25 zastępuje się słowa: "uchwały wszczynającej postępowanie główne" słowami: "aktu oskarżenia".
5.
W zdaniu pierwszem ustępu drugiego § 27 po słowach: "sędziego powiatowego" dodaje się w nawiasie słowa: "sędziego pokoju".
6.
W zdaniu pierwszem ustępu drugiego § 31 po słowach: "sędzia powiatowy" dodaje się w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
7.
W ustępie drugim § 36 dodaje się po słowach: "sędzia powiatowy" w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
8.
W ustępie trzecim § 50 po słowach: "sędziemu powiatowemu" dodaje się w nawiasie słowa: "sędziemu pokoju".
9.
W ustępie trzecim § 69 po słowach: "sędziemu powiatowemu" dodaje się w nawiasie słowa: "sędziemu pokoju".
10.
W ustępie pierwszym § 105 dodaje się ja ko drugie zdanie następujący przepis:

"W razie przedsięwzięcia rewizji osobistej bez polecenia władz sądowych powinno się polecenie sądowe doręczyć osobie, dotkniętej rewizją, najpóźniej w ciągu 48 godzin t podaniem przyczyn rewizji".

11.
Trzeci ustęp § 114 otrzymuje następujące brzmienie:

"Obwinionemu należy doręczyć nakaz aresztowania przy aresztowaniu, a o ile tego nie można wykonać, najpóźniej w ciągu 48 godzin; zarazem należy mu oznajmić, że przysługuje mu środek prawny zażalenia. Aresztowanych, którym w ciągu 48 godzin nie doręczono nakazu aresztowania, należy bezzwłocznie wypuścić na wolność".

12.
W ustępie trzecim § 124 zastępuje się słowa: "po wszczęciu postępowania głównego" słowa mi: "po wyznaczeniu terminu do rozprawy głównej".
13.
W ustępie pierwszym i drugim § 125 do daje się po słowach: "sędzia powiatowy" w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
14.
§ 126 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nakaz aresztowania, wydany przed wniesieniem skargi publicznej, należy uchylić, jeżeli o to wniesie prokuratura albo jeżeli prokuratura w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykonania nakazu aresztowania nie wniesie skargi publicznej".

15.
W zdaniu pierwszem ustępu pierwszego § 128 po słowach: "sędziego powiatowego" dodaje się w nawiasie słowa: "sędziego pokoju", zaś w zdaniu drugiem ustępu pierwszego oraz w ustępie drugim po słowach: "sędzia powiatowy" dodaje się w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
16.
W § 129 dodaje się po słowach: "sędziego powiatowego" w nawiasie słowa: "sędziego pokoju", zaś słowa: "w dzień" zastępuje się słowami: "w ciągu 48 godzin".
17.
W ustępie drugim § 148 zastępuje się słowa: "Jak długo nie wszczęto postępowania główne go" słowami: "Do chwili wyznaczenia terminu do rozprawy głównej".
18.
W § 155 zastępuje się słowa: "uchwalono wszczęcie postępowania głównego" słowami: "wyznaczone termin do rozprawy głównej".
19.
§ 160 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli prokuratura uważa za potrzebne przedsięwzięcie sędziowskiej czynności śledczej, podaje swoje wnioski albo u sędziego powiatowego (sędziego pokoju) albo u sędziego śledczego w sądzie okręgowym, w którego okręgu czynność ma się dokonać. Sędzia winien zbadać, czy czynność, wymienioną we wniosku, jest wśród, okoliczności danego przypadku wedle ustawy dopuszczalna".

20.
W § 161 w ustępie drugim słowa: "sędziemu powiatowemu" zastępuje się słowami: "sądowi powiatowemu".
21.
W § 163 dodaje się po słowach: "sędzia powiatowy" w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
22.
Ilekroć w § 164 użyte są słowa: "sędzia powiatowy" dodaje się po nich w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
23.
W § 166 zastępuje się słowa: "sędzia powiatowy" słowami: "sędzia (§ 160)".
24.
W ustępie trzecim § 171 dodaje się po słowach: "sędziego powiatowego" w nawiasie słowa: "sędziego pokoju".
25.
W ustępie trzecim § 176 dodaje się po słowach: "sądów ławniczych* w nawiasie słowa "sądów pokoju".
26.
W ustępie pierwszym § 188 zastępuje się słowa: "czy wszcząć postępowanie główne" stówami: "czy wnieść akt oskarżenia".
27.
Napis rozdziału czwartego księgi drugiej otrzymuje następujące brzmienie:

"Postępowanie dotyczące wyznaczenia rozprawy głównej".

28.
§ 196 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli toczyło się śledztwo wstępne, wówczas, o ile nie jest właściwym przewodniczący sądu w myśl § 201, sąd rozstrzyga, czy należy wyznaczyć termin do rozprawy głównej, czy też obwinionego nieścigać, czy też postępowanie przeciw niemu zawiesić.

W tym celu udziela prokuratura sądowi akta ze swoim wnioskiem. Wniosek o wyznaczenie terminu do rozprawy głównej podaje się przez wniesienie aktu oskarżenia".

29.
§ 197 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli prokuratura wnosi oskarżenie bez po przedniego śledztwa wstępnego, winna wnieść akt oskarżenia wraz z aktami, a to w sądzie powiatowym, jeżeli sprawa podlega właściwości sądu ławniczego (sądu pokoju) lub jeżeli prokuratura zamierza tę właściwość stworzyć po myśli § 29 ustawy o ustroju sądownictwa, w innych zaś przypadkach w sądzie okręgowym".

30.
Ustęp drugi § 198 otrzymuje następujące brzmienie:

"W sprawach, należących do właściwości sądów przysięgłych, winien, zaś w sprawach ważniejszych i zawilszych, podlegających właściwości sądów okręgowych, powinien akt oskarżenia ponadto zawierać zestawienie istotnych wyników dotychczasowego po stępowania".

31.
W ustępie pierwszym § 199 zastępuje się słowa: "przeciw wszczęciu postępowania głównego" słowami: "przeciw wyznaczeniu terminu do rozprawy głównej".

W ustępie czwartym tego paragrafu dodaje się po słowach: "sądów ławniczych" w nawiasie słowa: "sądów pokoju".

32.
W zdaniu drugiem ustępu pierwszego § 200 dodaje się po słowach: "sędziemu powiatowemu w nawiasie słowa: "sędziemu pokoju".
33.
§ 201 otrzymuje następujące brzmienie:

"Przewodniczący sądu zarządza wyznaczenie terminu do rozprawy głównej, jeżeli wedle wyników śledztwa wstępnego, a w razie jeżeli śledztwa nie było, wedle wyników postępowania przygotowawcze go obwiniony dostatecznie jest podejrzany o po pełnienie przestępstwa.

"Jeżeli, zdaniem przewodniczącego, niema tych warunków, wówczas postanawia sąd uchwałą o wniosku o wyznaczenie terminu do rozprawy głównej".

34.
W ustępie pierwszym § 202 zastępuje się słowa: "nie wszczynać postępowania głównego" słowami: "nie wyznaczać terminu do rozprawy głównej".
35.
§ 205 otrzymuje następujące brzmienie:

"Gdy przewodniczący sądu lub sąd postanowią wyznaczyć termin do rozprawy głównej, winien sąd bezzwłocznie z urzędu powziąć uchwałą co do zarządzenia lub dalszego trwania aresztu śledczego".

36.
W ustępie pierwszym § 206 zastępuje się słowa: "wszczęcie postępowania głównego" słowami: "wyznaczenie terminu do rozprawy głównej".
37.
§ 207 otrzymuje następujące brzmienie:

"Sąd okręgowy może zarządzić wyznaczenie terminu do rozprawy głównej także przed sądem ławniczym (sądem pokoju).

Jeżeli sędzia powiatowy (sędzia pokoju) jest zdania, że wniesiona doń sprawa przekracza właściwość sądu ławniczego (sądu pokoju), wówczas ma przedłożyć akta za pośrednictwem prokuratury sądowi okręgowemu do rozstrzygnięcia".

38.
§ 209 otrzymuje następujące brzmienie:

"Postanowienia, którem wyznaczono termin do rozprawy głównej, nie może oskarżony zaczepiać.

Przeciw uchwale, którą odmówiono wyznaczenia terminu do rozprawy głównej, lub którą odmiennie od wniosku prokuratury postanowiono przekazać sprawę sądowi niższej kategorji, przysługuje prokuraturze bezzwłoczne zażalenie".

39.
§ 210 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli uchwałą prawomocną odmówiono wnioskowi o wyznaczenie terminu do rozprawy głównej, można skargę podjąć na nowo tylko na podstawie nowych faktów albo środków dowodowych".

40.
W zdaniu pierwszem ustępu pierwszego § 211 po słowach: "Sąd ławniczy" dodaje się w nawiasie słowa: "sąd pokoju" i skreśla się słowa: "i bez rozstrzygnienia o wszczęciu postępowania głównego", w zdaniu pierwszem i drugiem ustępu drugiego tego paragrafu po słowach: "sędzia powiatowy" dodaje się w nawiasie słowa: "sędzia pokoju", zaś w zdaniu drugiem po słowach: "sądu ławniczego" dodaje się w nawiasie słowa: "sądu pokoju",
41.
§ 214 uchyla się.
42.
W ustępie drugim § 216 zastępuje się słowa: "aż do rozpoczęcia odczytywania uchwały o wszczęciu postępowania głównego" słowami: "aż do od czytania aktu oskarżenia".
43.
W § 231 dodaje się po słowach: "zagrożony jest tylko" słowa; "więzieniem do sześciu miesięcy".
44.
W ustępie drugim i czwartym § 242 za stępuje się słowa: "uchwały o wszczęciu postępowania głównego" względnie słowo; "uchwały" stówami: "aktu oskarżenia z opuszczeniem zestawienia istotnych wyników postępowania",
45.
Ustęp pierwszy § 244 otrzymuje brzmienie następujące:

"Postępowanie dowodowe winno obejmować wszystkich wezwanych świadków i biegłych oraz inne dostarczone środki dowodowe. W sprawach atoli o występki oraz o zbrodnie z §§ 243, 244,261, 264 ustawy karnej postanawia sąd, które dowody ma się przeprowadzić, jeżeli chodzi o" świadków lub biegłych, wezwanych bezpośrednio, lub inne środki dowodowe dostarczone na rozprawę. Poszczególne dowody można pominąć, jeżeli prokuratura i oskarżony na to się zgadzają".

46.
W ustępie drugim § 244 dodaje się po słowach: "sądami ławniczemi" w nawiasie słowa: "sądami pokoju".
47.
W ustępie drugim § 250 zastępuje się słowa: "po wszczęciu postępowania głównego" słowami: "po wyznaczeniu terminu do rozprawy głównej".
48.
Pierwszy ustęp § 258 otrzymuje natępujące brzmienie:

"Jeżeli oskarżony nie rozumie języka, w którym odbywa się rozprawa, winien mu przewodniczący albo tłumacz oznajmić z przemówień końcowych conajmniej wnioski prokuratury i obrońcy".

49.
W ustępie drugim § 263 zastępuje się słowa: Bw uchwale wszczynającej postępowania główne słowami: "w akcie oskarżenia".
50.
W ustępie pierwszym i trzecim § 264 zastąpuje się słowa: "w uchwale wszczynającej postępowanie główne" słowami: "w akcie oskarżenia".
51.
W ustępie pierwszym § 265 zastępuje, się słowa; "aniżeli ten, z powodu którego wszczęto po stępowanie główne" słowami; "nie objęty aktem oskarżenia".
52.
Ostęp drugi § 270 otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchwała ta winna zawierać oznaczenie czynu wedle znamion ustawowych, przepis ustawy, który ma znaleść zastosowanie, wreszcie oznaczenie sądu, przed którym ma się odbyć rozprawa główna, i ma skutek zarządzenia względnie uchwały z § 201".

53.
W ustępie czwartym § 270 po słowach: "sąd ławniczy" dodaje się w nawiasie słowa: "sąd pokoju".
54.
W drugim ustępie § 21 dodaje się po słowach: "sędziego powiatowego" w nawiasie słowa: "sędziego pokoju".
55.
W drugim ustępie § 273 po stówach: "83" dem ławniczym" dodaje się w nawiasie słowa: "są dem pokoju".
56.
W § 275 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp pierwszy otrzymuje brzmień je następujące:

"Wyrok wraz z uzasadnianiem należy dołączyć do aktów w ciągu tygodnia po -ogłoszeniu, o ile go już do protokołu w całości nie wpisano".

b)
końcowe zdanie w ustępie drugim otrzyrnuje następujące brzmienie:

"Podpisy sędziów niezawodowych i ławników na wyroku nie są potrzebne".

57.
W § 294 zastępuje się w ustępie pierwszym słowa: "w uchwale wszczynającej postępowanie główne" słowami: "w akcie oskarżenia" a w ustąpię drugim słowo: "uchwale" słowami: "aktowi oskarżenia".
58.
W § 331 słowa: "po wszczęciu postępowania głównego" zastępuje się słowami: "po wyznaczeniu terminu do rozprawy głównej".
59.
W ustępie pierwszym § 346 dodaje się po słowach: "sędziego powiatowego" w nawiasie stówa: "sędziego pokoju".
60.
W ustępie trzecim § 348 dodaje się. po słowach: "sędziego powiatowego" w nawiasie słowa: "sędziego pokoju".
61.
§ 352 uchyla się.
62.
W § 354 po słowach: "sądów ławniczych" dodaje się w nawiasie słowa: "sądów pokoju".
63.
W § 374 dodaje się po słowach: "sądów okręgowych" słowa: "jako sądów pierwszej instancji".
64.
§ 380 uchyla się.
65.
W § 399 pod 1, 5 dodaje się po słowach: "przez sądy ławnicze" w nawiasie słowa: "sądu pokoju".
66.
Ustęp pierwszy § 414 otrzymuje brzmienie następujące:

"Pokrzywdzony mole bez uprzedniego odwoływania się do prokuratury ścigać skargą prywatną za:

1) występek naruszenia miru domowego w przypadku § 123 ustawy karnej,

2) występki zniewagi w przypadkach §§ 185 do 187, 189 ustawy karnej, jeżeli znieważoną nie jest jedna z korporacji politycznych, wy mienionych w § 197,

3) występki urazu cielesnego w przypadkach §§ 223, 223a, ustęp pierwszy i § 230 ustawy karnej, o ile urazu cielesnego nie dopuszczono się z przekroczeniem obowiązku urzędowego, zawodowego lub przemysłowego,

4) występek groźby w przypadku § 241 ustawy karnej,

5) występek naruszenia cudzych tajemnic w przypadku § 299 ustawy karnej,

6) występek uszkodzenia rzeczy w przypadku § 303 ustawy karnej,

7) wszystkie występki karalne wedle ustawy o nierzetelnem współzawodnictwie,

8) wszystkie naruszenia autorskiego prawa literackiego, artystycznego i przemysłowego, o ile są one karalne jako występki".

67.
W § 423 zastępuje się słowa: "czy wszcząć postępowanie główne" słowami: "czy wyznaczyć termin do rozprawy głównej"
68.
Tytuł rozdziału pierwszego księgi szóstej otrzymuję następujące brzmienie;

"Postępowanie w razie wydania mandatu karnego"

69.
§ 447 otrzymuje brzmienie następujące:

"Izba karna oraz sędzia powiatowy (sąd pokoju) mogą wymierzyć karę, bez z wyznaczenia rozprawy głównej, piśmiennym mandatem karnym, jeżeli prokuratura podaje o to wniosek pisemny. W sprawach, w których prokurator może stworzyć właściwość sądu ławniczego (sądu pokoju) wedle § 29 ustawy o ustroju sądownictwa, może wniosek o mandat karny podać tylko prokurator; z podaniem wniosku uważa się sprawę za należącą do właściwości sądu ławniczego (sądu pokoju).

Izba Karna może orzec mandatem karnym jedynie grzywnę do wysokości dziesięciu tysięcy marek, karę aresztu lub karę więzienia do sześciu miesięcy 2 osobna lub łącznie, sędzia powiatowy (sąd pokoju) zaś jedynie grzywnę do wysokości dwóch tysięcy marek, karę aresztu lub karę więzienia do trzech miesięcy z osobna lub łącznie. W każdym wypadku można orzec także oznaczoną w ustawie konfiskatę.

Mandatem karnym niewolno orzec przekazania obwinionego władzy policyjnej.

Obwinionemu, który nie ukończył jeszcze ośmnastego roku życia, wolno mandatem karnym wymierzyć karę pozbawienia wolności jedynie jako karą zastępczą w razie nieściągalności grzywny".

70.
§ 448 otrzymuje brzmienie następujące:

"Wniosek winien opiewać na pewną dokładnie oznaczoną karę. Jeżeli co do wydania mandatu karnego nie nasuwają się żadne wątpliwości, ma sąd wniosek ten uwzględnić.

Jeżeli sąd ma wątpliwości,. czy wymierzyć karę. bez przeprowadzenia rozprawy głównej, należy zarządzić wyznaczenie terminu do rozprawy głównej. To samo obowiązuje, jeżeli sąd chce wymierzyć inną karę niż karę oznaczoną we wniosku a prokuratura swój wniosek podtrzymuje".

71.
W ustępie pierwszym § 449 zastępuje się stówa: "w sądzie powiatowym" słowami: "w sądzie, który wydał mandat karny".
72.
W ustępie pierwszym § 451 zastępuje się słowa: "przed sądem ławniczym" słowami "przed sądem właściwym", zaś w ustępie trzecim tego paragrafu słowa: "sąd ławniczy" słowem: "sąd".
73.
W ustępie drugim § 454 dodaje się po słowach: "sędziemu powiatowemu" w nawiasie słowa: "sędziemu pokoju".
74.
W ustępie drugim § 455 dodaje się po słowach: "sędzia powiatowy" w nawiasie słowa: "sędzia pokoju".
75.
W ustępie pierwszym § 456 dodaje się po słowach: "przed sądem ławniczym" w nawiasie słowa: "sądem pokoju; zaś na końcu zdania uchyla się słowa: "lub rozstrzygnienia o wszczęciu postępowania głównego".
76.
W ustępie pierwszym § 457 po słowach: "przed sądem ławniczym'" dodaje się w nawiasie słowa: "sądem pokoju".
77.
W ustępie pierwszym § 462 uchyla się na końcu zdania słowa: "lub rozstrzygnienia o wszczęciu postępowania głównego".
78.
W ustępie drugim § 463 dodaje się po słowach: "sąd ławniczy" w nawiasie słowa: "sąd pokoju", oraz po słowach: "sędziego powiatowego" słowa: "sądu pokoju".
79.
W ustępie trzecim § 483 dodaje się po słowach: "sądów ławniczych" w nawiasie słowa: "sądów pokoju".
80.
W ustępie drugim § 486 uchyla się drugie zdanie.
81.
Ostęp drugi § 496 otrzymuje brzmienie następujące:

"Wysokość kosztów i wydatków, które jeden z zainteresowanych winien zwrócić drugiemu, ustala na wniosek zainteresowanego sekretarz sądowy. Do postępowania i wykonania rozstrzygnienia stosuje się odpowiednie postanowienia procedury cywilnej".

82.
W ustępie drugim § 501 zastępuje się słowa: "dla wszczęcia postępowania głównego" słowami: "dla rozpoznania sprawy".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego z dniem ogłoszenia.