Art. 2. - Zmiana dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.54.304

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1946 r.
Art.  2.

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zmiany następujące:

1)
W art. 3 ust. (1) i (2) otrzymują brzmienie:

"(1) Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej tworzą parafie (filiały) ewangelicko-augsburskie i luterskie (staroluterskie) na całym obszarze Państwa. W skład tego Kościoła wchodzą również Bracia Morawscy czyli Hernhuci.

(2) Do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej należą wszystkie osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterskiego), zamieszkałe w Polsce i wchodzące w skład jednej z parafii (filiałów) tego Kościoła".

2)
Art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. Dekret niniejszy wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej".