Art. 2. - Zmiana dekretu o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.272

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.
Art.  2.
1. 1
Majątek ruchomy i nieruchomy parafii (gmin, zborów), wymienionych w zdaniu drugim ust. 1 art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. w brzmieniu art. 1 niniejszej ustawy, który w dniu 31 października 1946 r. znajdował się w posiadaniu tegoż Kościoła, przechodzi na jego własność. Pozostały majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.
2.
Postanowienia ustępu poprzedzającego nie mają zastosowania na obszarze Ziem Odzyskanych i b. wolnego miasta Gdańska.
1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 98 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U.85.22.99) z dniem 1 sierpnia 1985 r.