Zmiana dekretu o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.272

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.

USTAWA
z dnia 4 lipca 1947 r.
w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 613) wprowadza się zmiany następujące:

1)
ustęp pierwszy art. 3 otrzymuje brzmienie:

"(1) Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej tworzą parafie (filiały) ewangelicko-augsburskie na całym obszarze Państwa. W skład tego Kościoła wchodzą również parafie (gminy, zbory) luterskie i augsburskie, które należały do Kościołów Ewangelicko-Unijnych oraz Kościoła Staroluterskiego i Ewangelickiego Kościoła wyznań augsburskiego i helweckiego, a ponadto Bracia Morawscy (Hernhuci).",

2)
w art. 45 skreśla się wyrazy końcowe:

"z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego".

1. 1
Majątek ruchomy i nieruchomy parafii (gmin, zborów), wymienionych w zdaniu drugim ust. 1 art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. w brzmieniu art. 1 niniejszej ustawy, który w dniu 31 października 1946 r. znajdował się w posiadaniu tegoż Kościoła, przechodzi na jego własność. Pozostały majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.
2.
Postanowienia ustępu poprzedzającego nie mają zastosowania na obszarze Ziem Odzyskanych i b. wolnego miasta Gdańska.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą przepisy w sprawach unormowanych ustawą niniejszą, a w szczególności:

a)
dekret gabinetowy Króla Pruskiego z dnia 27 września 1817 r. o unii Kościołów Ewangelicko-Luterskiego i Ewangelicko-Reformowanego,
b)
ordynacja gmin kościelnych i synodów z dnia 10 września 1873 r. (Zb. u. prusk. z 1873 r. str. 417) wraz z nowelami z dnia 5 kwietnia 1874 r. (Zb. u. prusk. str. 143) i z dnia 25 maja 1874 r. (Zb. u. prusk. str. 147),
c)
ordynacja o generalnym synodzie z dnia 20 stycznia 1876 r. (Zb. u. prusk. z 1876 r. str. 7),
d)
ustawa o ustroju Kościoła Ewangelickiego w Prusach z dnia 3 czerwca 1876 r. (Zb. u. prusk. z 1876 r., str. 125),
e)
ustawa kościelna w sprawie nadzoru kościelnego nad zarządem majątkami gmin kościelnych z dnia 18 czerwca 1892 r. (KG. V. Bl. 93 str. 9),
f)
koncesja generalna dla luteran niezłączonych z Ewangelickim Kościołem Krajowym z dnia 23 lipca 1845 r. (Zb. u. prusk., str. 516),
g)
ustawa pruska o uzupełnieniu i zmianie koncesji generalnej z dnia 23 maja 1908 r. (Zb. u. prusk., str. 155),
h)
patent cesarski z dnia 8 kwietnia 1861 r. (Dz. u. p. austr. Nr 41) i obwieszczenie b. austr. ministerstwa wyznań i oświaty z dnia 15 grudnia 1891 r. o ustroju Ewangelickiego Kościoła wyznania augsburskiego i helweckiego (Dz. u. p. austr. Nr 4/1892),
i)
rozporządzenie Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 3 lipca 1920 r. w sprawie zjednoczenia Kościoła Ewangelickiego w b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. Min. b. dzieln. pr. Nr 35, poz. 327),
j)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zwołaniu synodu nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 278),
k)
ustawa śląska z dnia 16 lipca 1937 r. o tymczasowej organizacji Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku (Dz. U. Śl. Nr 14, poz. 33) i ustawa śląska z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 16 lipca 1937 r. (Dz. U. Śl. Nr 20, poz. 45),
l)
dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 304).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 98 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U.85.22.99) z dniem 1 sierpnia 1985 r.