Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.536

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 17 sierpnia 1920 r.
w sprawie zmiany cen obiadów, ustanowionych w Rozporządzeniu z dnia 24 marca 1920 r. (Monitor Polski № 96), obowiązujących w m.st. Warszawie, oraz-częściowego uchylenia Rozp. Ministra Aprow. z d. 31 grudnia 1919 r. Dz. Ust. № 4 (poz. 21).

Na zasadzie art. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 1920 r. Dz. Ustaw № 67 poz. 449 i upoważnienia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. Dz. Ust. № 73 poz. 500 zarządzam:
I.
Art.  2.

rozp. z 24. III 1920 r. zmienia się jak następuje:

Ceny obiadów w restauracjach, pensjonatach, garkuchniach, jadłodajniach, barach, publicznych bufetach i klubowych, mleczarniach, kawiarniach, hotelach:

I-szej kategorji t. j. I rzędu z wyższemi kosztami administracyjnemi nie mogą przekraczać - 25 marek.

II-ej kategorji t. j. I rzędu z mniejszemi kosztami administracyjnemi - 23 marki.

III-ej kategorji t. j. drugiego rzędu - 17 marek.

II.

Art.  3.

rozp. z 24. III 1920 r. Ceną marek 8 w tym artykule zmienia się na cenę marek 10.-

III.

Uchyla się moc obowiązującą postanowienia zawartego w art. I punkt E pod literą c) Rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 31 grudnia 1919 Dz. Ust. № 4 poz. 21, o ile zakazuje wydawania potraw na porcje w porze obiadowej

Wydawanie porcji w przepisanej porze obiadowej przy równoczesnej odmowie wydania obiadu jest zakazane.

IV.

Przekroczenie powyższego Rozporządzenia będzie karane na podstawie Art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 i. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. № 67 poz. 449 aresztem do 6 miesięcy: grzywną do miljona marek lub jedną z tych kar.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

SPROSTOWANIE

1. W № 78 w Rozporządzeniu Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o odroczeniu niektórych terminów płatności drugi ustęp art. 4 ma brzmieć: "to postanowienie nie stosuje się do weksli wystawionych przed 1 sierpnia 1914 r.".

2. W № 78 w Rozporządzeniu Ministra Skarbu, zawierającym przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn w załączniku trzecim na str. 1434 w Dziale V. Inne dane, w wierszu trzecim po słowach "z dnia 22 lipca 1920 r. Dz. U. №" należy umieścić "78", a po słowie poz. w wierszu czwartym należy umieścić "524".