Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 1926 r.
w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie artykułu 7 ustęp e) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) zarządza się co następuje:
Artykuł 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 15

Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej lub też wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

A.

Od towarów przywożonych, podlegających opłacie celnej, z wyjątkiem przywożonych kolejowych przesyłek nadzwyczajnych, 10% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od przywożonych kolejowych przesyłek nadzwyczajnych - 20% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

B.

I.
Od wymienionych niżej towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,30 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.
Pozycja taryfy celnej
1 p. 1 i 2-zboża w ziarnie i strączkowe;
5 p. 1 a II-świeże ziemniaki, przywożone w okresie od 16.VII. do 14.II;.
5 p. 1 b-buraki cukrowe i pastewne, korzenie cykorji;
5 p. 1 c II-świeża kapusta głowiasta, przywożona w okresie od 16 lipca do 31 maja;
54 p. 1, 2 i 3-skóry surowe w całości, kawałkach i skrawkach;
179 p. 1, 2 i 3-materjały włókniste, roślinne, surowe;
181 p. 1-wełna, sierść i puch zwierzęcy, nieczesane i nieprzędzone:
nieprane i prane, sierść tarta, ostrzyżyny, wyczoski, końce i odpadki niebarwione i barwione, również gremplowane.
II.
Od niżej wymienionych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,01 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.
Pozycja taryfy celnej
z 41 z p. 1-niemielone: żużle Thomasa i fosforyty;
z 41 z p. 2-fosforyty mielone;
138 p. 1 uwagatowary objęte pozycjami 138 p. 1
138 p. 2uwaga, 138 p. 2
142 p. 3i 142 p. 3

C.

Od innych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,15 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

D.

I.
Od towarów wywożonych, podlegających cłu wywozowemu - 5% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.
II.
Od towarów wywożonych, niepodlegających cłu wywozowemu, z wyjątkiem towarów wymienionych w poz. 66 p. 1, taryfy celnej - 0,02 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od towarów wywożonych, wymienionych w poz. 66 p. 1, taryfy celne - 0,01 zł. od 100 kg., najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od płynów wysyłanych zagranicę w cysternach kolejowych, względnie statkach cysternowych, niepodlegających cłu wywozowemu, należy pobierać opłatę manipulacyjną według wagi czystej płynów.

Od towarów wywożonych zpowrotem zagranicę po uskutecznieniu odprawy celnej przywozowej, pobiera się opłatę, manipulacyjną według norm przywozowych, oraz za manipulację wywozową-według norm ustalonych dla towarów wywozowych.

Od towarów wywożonych zpowrotem zagranicę bez uskutecznienia odprawy przywozowej pobiera się opłatą manipulacyjną tylko według normy wywozowej.

Przesyłki omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione zagranicę z winy kolei, uwalnia się od opłat manipulacyjnych.

E.

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym i biernym oraz w obrocie reparacyjnym czynnym i biernym, pobiera się przy przywozie i powrotnym wywozie oraz przy wywozie i powrotnym przywozie - 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przywożonej lub wywożonej przesyłki.

W innych wypadkach odprawy warunkowej towarów pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,05 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej wywożonej lub przywożonej przesyłki.

O ile do towarów odprawionych warunkowo stosuje się następnie odprawę zwykłą (ostateczną), opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm właściwych, stosowanych przy odprawie ostatecznej.

Wyjątek stanowią towary znajdujące się na wystawach i targach krajowych, przeznaczone następnie do pozostania w kraju. Od tych towarów nie pobiera się wyższych opłat manipulacyjnych.

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normuje treść Rozdziału III.

F.

Przy obliczaniu opłat manipulacyjnych niepełne 100 kg. wagi przyjmuje się za pełne 100 kg.

Następujące towary są wolne od wszelkich opłat manipulacyjnych, z wyjątkiem opłat pobieranych z tytułu wydawanych zaświadczeń na przywóz względnie wywóz:
1)
Przy przywozie i wywozie:
a)
węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe (brykiety), koks, torf, piasek i glina;
b)
wszelkiego rodzaju wolne od cła, żywe: zwierzęta, ptactwo, owady, płazy, ryby;
c)
towary przewożone w ruchu granicznym.
2)
Przy przywozie:
a)
towary odprawiane bez cła w myśl art. 10, oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia;
b)
towary wolne w przywozie od cła, a przeznaczone dla instytucyj i osób, wymienionych w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia, oraz towary krajowego pochodzenia, wolne w przywozie od cła, zwrócone z zagranicy w stanie niezmienionym;
c)
przedmioty przewożone na zasadzie umów o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);
d)
przywożone z połowu na łodziach rybackich ryby świeże.
3)
Przy wywozie:
a)
towary będące przedmiotem monopolu państwowego, wysyłane zagranicę przez zarządy monopolów państwowych;
b)
wszelkiego rodzaju przesyłki urzędowe;
c)
przesyłki służbowe przedstawicielstw i misyj dyplomatycznych oraz konsulatów państw obcych, jak również przesyłki stanowiące własność osobistą personelu tych przedstawicielstw, misyj i konsulatów;
d)
towary wymienione w punktach 8, 10, 11, 12, 13 artykułu 10 niniejszego rozporządzenia oraz towary wymienione w punktach 7 i 8 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia.
4)
Przy przewozie:

Towary przewożone tranzytem.

Od przesyłek pocztowych podlegających opłacie celnej, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 20% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej paczki.

Przesyłki pocztowe wolne od cła, są wolne również od opłaty manipulacyjnej, z wyjątkiem przesyłek odprawianych warunkowo.

Od odprawianych warunkowo na zasadzie 12 artykułu niniejszego rozporządzenia przesyłek pocztowych pobiera się przy przywozie z zagranicy i przy wywozie zagranicę 0,50 zł. od każdej paczki.

Paczki transportowane drogą powietrzną zalicza się do przesyłek pocztowych.

W wypadku zwrotu zagranicę przez zarząd pocztowy oclonych przesyłek pocztowych z powodu nieodebrania ich przez adresata w ustalonym terminie, opłaty manipulacyjne oraz grzywny, uiszczone przez zarząd poczt, zwraca się narówni z innemi należnościami celnemi.

Od przywożonych przesyłek zadeklarowanych na piśmie w sposób niezupełny, lub też niezadeklarowanych we właściwym terminie, pobiera się, niezależnie od innych opłat manipulacyjnych, dodatkową opłatą manipulacyjną (akcydencję) w następującej wysokości:
a)
od towarów podlegających opłacie celnej - 10 procent od sumy cła;
b)
od towarów wolnych od cła - 2 procent od wartości towaru;

Minister Skarbu ustala, w jakich wypadkach będzie pobierana dodatkowa oplata manipulacyjna (akcydencja) przy odprawie towarów na zasadzie zgłoszenia ustnego.

I.
Od zaświadczeń wydawanych na prawo przywozu z zagranicy oraz wywozu zagranicę towarów zakazanych do przywozu, względnie wywozu, pobiera się, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% wartości krajowej towarów objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty.
II.
Od zaświadczeń wydawanych na przywóz z zagranicy niżej wymienionych towarów, pobiera się osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,2% wartości krajowej towarów, objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty:

ryż wszelki,

śliwki suszone,

kawa surowa w ziarnkach,

kakao w ziarnkach,

łupinki kakaowe,

herbata wszelka,

śledzie solone,

szyby lustrzane,

koks,

guma arabska i senegalska,

smoła żywiczna, szelak, agar-agar i tragant,

wyroby z miedzi i stopów,

wyroby z żelaza lanego,

wyroby kute,

wyroby kotlarskie,

rury,

wyroby żelazne i stalowe,

wyroby z drutu żelaznego,

maszyny do szycia i części ich,

maszyny do pisania,

precyzyjne części fortepjanów,

linoleum,

drut do parasoli,

samoloty i ich części,

części maszyn dozwolonych do przywozu,

walce stalowe utwardzane,

wyroby ze szkła technicznego.

III.
Od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu, wydawanych instytucjom o charakterze dobroczynnym, pobiera się, osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,1% od wartości krajowej towarów objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty.
IV.
Zaświadczenia na prawo przywozu i wywozu towarów, wydawane zakładom naukowym oraz państwowym urzędom i instytucjom, są wolne od osobnej opłaty manipulacyjnej. Również są wolne od tej opłaty zaświadczenia na przywóz z zagranicy drobnych przesyłek, o wadze do 5 kg. włącznie, zawierające przedmioty nieprzeznaczone na handel.
V.
Każdy wniosek o prolongatę zaświadczenia rozpatruje się jako nowe podanie i podlega całkowitej opłacie manipulacyjnej.
VI.
W wypadkach nieprawidłowego wypisania zaświadczenia z winy petenta, pobiera się za każde nowowystawione zaświadczenie w zmienionej formie osobną opłatę manipulacyjną w wysokości połowy pobranej opłaty, nie więcej jednak niż 20 złotych.
VII.
W razie niewykorzystania zaświadczenia, pobranych opłat manipulacyjnych nie zwraca się.
VIII.
Wartość krajową towarów określa Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
IX. 1
Sposób pobierania osobnych opłat manipulacyjnych od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu towarów ustala Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych pobiera się od towarów przyjętych na skład urzędową opłatę składową.

Urzędy celne posiadające własne składy urzędowe pobierać będą opłaty składowe według osobnych przepisów.

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty.

Ministerstwo Skarbu ustali, w jakich wypadkach i w jakiej wysokości należy uiszczać opłatę za wykonywanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dziesiątego dnia po ogłoszeniu i ma zastosowanie do wszystkich towarów, od których należności celnych nie uiszczono do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

Jednocześnie uchyla się: rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1924 r. w części dotyczącej artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 68 poz. 663), rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 3 poz. 29), z dnia 14 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 31 poz. 219) i z dnia 24 września 1925 roku (Dz. U. R. P. № 106 poz. 757).

1 Rozdział V ust. IX zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1927 r. (Dz.U.27.31.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.