Rozdział 5 - Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

Rozdział  V.

I.
Od zaświadczeń wydawanych na prawo przywozu z zagranicy oraz wywozu zagranicę towarów zakazanych do przywozu, względnie wywozu, pobiera się, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% wartości krajowej towarów objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty.
II.
Od zaświadczeń wydawanych na przywóz z zagranicy niżej wymienionych towarów, pobiera się osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,2% wartości krajowej towarów, objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty:

ryż wszelki,

śliwki suszone,

kawa surowa w ziarnkach,

kakao w ziarnkach,

łupinki kakaowe,

herbata wszelka,

śledzie solone,

szyby lustrzane,

koks,

guma arabska i senegalska,

smoła żywiczna, szelak, agar-agar i tragant,

wyroby z miedzi i stopów,

wyroby z żelaza lanego,

wyroby kute,

wyroby kotlarskie,

rury,

wyroby żelazne i stalowe,

wyroby z drutu żelaznego,

maszyny do szycia i części ich,

maszyny do pisania,

precyzyjne części fortepjanów,

linoleum,

drut do parasoli,

samoloty i ich części,

części maszyn dozwolonych do przywozu,

walce stalowe utwardzane,

wyroby ze szkła technicznego.

III.
Od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu, wydawanych instytucjom o charakterze dobroczynnym, pobiera się, osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 0,1% od wartości krajowej towarów objętych zaświadczeniem, najmniej jednak jeden złoty.
IV.
Zaświadczenia na prawo przywozu i wywozu towarów, wydawane zakładom naukowym oraz państwowym urzędom i instytucjom, są wolne od osobnej opłaty manipulacyjnej. Również są wolne od tej opłaty zaświadczenia na przywóz z zagranicy drobnych przesyłek, o wadze do 5 kg. włącznie, zawierające przedmioty nieprzeznaczone na handel.
V.
Każdy wniosek o prolongatę zaświadczenia rozpatruje się jako nowe podanie i podlega całkowitej opłacie manipulacyjnej.
VI.
W wypadkach nieprawidłowego wypisania zaświadczenia z winy petenta, pobiera się za każde nowowystawione zaświadczenie w zmienionej formie osobną opłatę manipulacyjną w wysokości połowy pobranej opłaty, nie więcej jednak niż 20 złotych.
VII.
W razie niewykorzystania zaświadczenia, pobranych opłat manipulacyjnych nie zwraca się.
VIII.
Wartość krajową towarów określa Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
IX. 1
Sposób pobierania osobnych opłat manipulacyjnych od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu towarów ustala Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
1 Rozdział V ust. IX zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1927 r. (Dz.U.27.31.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.