Rozdział 3 - Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

Rozdział  III.

Od przesyłek pocztowych podlegających opłacie celnej, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 20% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej paczki.

Przesyłki pocztowe wolne od cła, są wolne również od opłaty manipulacyjnej, z wyjątkiem przesyłek odprawianych warunkowo.

Od odprawianych warunkowo na zasadzie 12 artykułu niniejszego rozporządzenia przesyłek pocztowych pobiera się przy przywozie z zagranicy i przy wywozie zagranicę 0,50 zł. od każdej paczki.

Paczki transportowane drogą powietrzną zalicza się do przesyłek pocztowych.

W wypadku zwrotu zagranicę przez zarząd pocztowy oclonych przesyłek pocztowych z powodu nieodebrania ich przez adresata w ustalonym terminie, opłaty manipulacyjne oraz grzywny, uiszczone przez zarząd poczt, zwraca się narówni z innemi należnościami celnemi.