Rozdział 1 - Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.76.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

Rozdział  I.

Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej lub też wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

A.

Od towarów przywożonych, podlegających opłacie celnej, z wyjątkiem przywożonych kolejowych przesyłek nadzwyczajnych, 10% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od przywożonych kolejowych przesyłek nadzwyczajnych - 20% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

B.

I.
Od wymienionych niżej towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,30 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.
Pozycja taryfy celnej
1 p. 1 i 2-zboża w ziarnie i strączkowe;
5 p. 1 a II-świeże ziemniaki, przywożone w okresie od 16.VII. do 14.II;.
5 p. 1 b-buraki cukrowe i pastewne, korzenie cykorji;
5 p. 1 c II-świeża kapusta głowiasta, przywożona w okresie od 16 lipca do 31 maja;
54 p. 1, 2 i 3-skóry surowe w całości, kawałkach i skrawkach;
179 p. 1, 2 i 3-materjały włókniste, roślinne, surowe;
181 p. 1-wełna, sierść i puch zwierzęcy, nieczesane i nieprzędzone:
nieprane i prane, sierść tarta, ostrzyżyny, wyczoski, końce i odpadki niebarwione i barwione, również gremplowane.
II.
Od niżej wymienionych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,01 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.
Pozycja taryfy celnej
z 41 z p. 1-niemielone: żużle Thomasa i fosforyty;
z 41 z p. 2-fosforyty mielone;
138 p. 1 uwagatowary objęte pozycjami 138 p. 1
138 p. 2uwaga, 138 p. 2
142 p. 3i 142 p. 3

C.

Od innych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,15 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

D.

I.
Od towarów wywożonych, podlegających cłu wywozowemu - 5% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.
II.
Od towarów wywożonych, niepodlegających cłu wywozowemu, z wyjątkiem towarów wymienionych w poz. 66 p. 1, taryfy celnej - 0,02 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od towarów wywożonych, wymienionych w poz. 66 p. 1, taryfy celne - 0,01 zł. od 100 kg., najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od płynów wysyłanych zagranicę w cysternach kolejowych, względnie statkach cysternowych, niepodlegających cłu wywozowemu, należy pobierać opłatę manipulacyjną według wagi czystej płynów.

Od towarów wywożonych zpowrotem zagranicę po uskutecznieniu odprawy celnej przywozowej, pobiera się opłatę, manipulacyjną według norm przywozowych, oraz za manipulację wywozową-według norm ustalonych dla towarów wywozowych.

Od towarów wywożonych zpowrotem zagranicę bez uskutecznienia odprawy przywozowej pobiera się opłatą manipulacyjną tylko według normy wywozowej.

Przesyłki omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione zagranicę z winy kolei, uwalnia się od opłat manipulacyjnych.

E.

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym i biernym oraz w obrocie reparacyjnym czynnym i biernym, pobiera się przy przywozie i powrotnym wywozie oraz przy wywozie i powrotnym przywozie - 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przywożonej lub wywożonej przesyłki.

W innych wypadkach odprawy warunkowej towarów pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,05 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej wywożonej lub przywożonej przesyłki.

O ile do towarów odprawionych warunkowo stosuje się następnie odprawę zwykłą (ostateczną), opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm właściwych, stosowanych przy odprawie ostatecznej.

Wyjątek stanowią towary znajdujące się na wystawach i targach krajowych, przeznaczone następnie do pozostania w kraju. Od tych towarów nie pobiera się wyższych opłat manipulacyjnych.

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normuje treść Rozdziału III.

F.

Przy obliczaniu opłat manipulacyjnych niepełne 100 kg. wagi przyjmuje się za pełne 100 kg.