Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 29 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich. (Dz. Ust. Rz. P. № 72, poz. 494).

Art.  1.

Art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. Ust. Rz. P. № 72, poz. 494) otrzymuje brzmienie następujące:

"Językiem wykładowym i urzędowym szkół akademickich jest język polski". Wyjątki mogą być czynione tylko drogą ustawodawczą.

O tem, czy niektóre przedmioty mogą być wyjątkowo wykładane w innym języku, rozstrzyga senat szkoły".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.