Zmiana §§ 54 i 57 austrjackiej ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.18.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 lutego 1928 r.
w sprawie zmiany §§ 54 i 57 austriackiej ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Paragraf 54 austrjackiej ustawy z dnia 23 maja 1883 r. (Dz. u. p. Nr. 83) o utrzymywaniu w ewidencji katastru podatku gruntowego otrzymuje następujące, brzmienie:

"Za czynności urzędowe, polegające na utrzymywaniu w ewidencji wszelkich zmian, określonych w § 2 ustawy, winny być uiszczane opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

Wysokość tych opłat i sposób ich poboru ustali Minister Skarbu w drodze rozporządzenia."

Paragraf 57 tejże ustawy otrzymuje następujące brzmienie:

"Urzędnik pomiarowy winien wezwać właściciela gruntu lub jego zastępcę do udzielenia koniecznych wyjaśnień, a w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa wymierzy mu grzywnę porządkową w wysokości do 5 zł".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz powiatów: bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego.