Art. 5. - Zm.: ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.117.752

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1997 r.
Art.  5.

Pracownicy sądowi, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zajmują stanowiska referendarzy sądowych w rozumieniu dotychczasowych przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stają się z tym dniem starszymi inspektorami sądowymi.