Art. 3. - Zm.: ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.117.752

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1997 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388 oraz z 1996 r. Nr 107, poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 23 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Czynności sądu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych mogą wykonywać referendarze sądowi.";

2)
w art. 54 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Nie dotyczy to orzeczeń i zarządzeń wydanych przez referendarzy sądowych; w takich wypadkach stosuje się przepisy art. 5181 Kodeksu postępowania cywilnego."