Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.311

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2013 r.

USTAWA
z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Art.  1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) płatność uzupełniająca - przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w art. 133a rozporządzenia nr 73/2009;";

2) w art. 7 w ust. 4 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

– po uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszeń płatności wynikających z dostosowania zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 73/2009 oraz zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.";

3) w art. 17 w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki płatności uzupełniających do poszczególnych upraw i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, mając na względzie możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych kierunków rozwoju produkcji rolnej, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany rok;";

4) w art. 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) określa się zmniejszenia płatności wynikające z dostosowania, zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 73/2009.";

5) w art. 22b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje zmiany decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności lub zastosowania art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009 lub dostosowania zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 73/2009.";

6) w art. 24ab:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009.",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 133a ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.";

7) w art. 24ac:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności na 1 tonę skrobi, po uwzględnieniu art. 133a ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009.",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 133a ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.";

8) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję ostateczną w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, na mocy której strona nabyła prawo, może ją zmienić, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to praw nabytych przez tę stronę.".

Art.  2.

Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3.

Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4.
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, art. 24ab ust. 9, art. 24ac ust. 9 oraz art. 24c ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c mogą być zmieniane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2013 r.