Zm.: ustawy: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.6.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1997 r.

USTAWA
z dnia 21 listopada 1996 r.
o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu dostosowania polskiego prawa do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego, stanowi się, co następuje:

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) do żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, w odniesieniu do broni stanowiącej ich służbowe wyposażenie, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.";

2)
w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną. Do osób tych stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 2.";

3)
w art. 26 w ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "w tym również wojska państwa obcego przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.".

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. 1. Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej - na zasadach oraz w zakresie i trybie określonym przez Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do członków sił zbrojnych państw obcych i członków ich rodzin, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.".

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 40, poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr 14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615, z 1995 r. Nr 95, poz. 475 oraz z 1996 r. Nr 139, poz. 646) w art. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.".

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16, poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 251, Nr 53, poz. 306 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 83, poz. 371 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 74, poz. 332 i Nr 126, poz. 615, z 1995 r. Nr 89, poz. 443 i 444 i Nr 95, poz. 475 oraz z 1996 r. Nr 152, poz. 720 i Nr 155, poz. 756) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 564 w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli czyn pozostaje w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.,";

2)
w art. 570 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W sprawach o przestępstwa wymienione w art. 564 § 1 pkt 2a do określenia właściwości sądu art. 21 stosuje się odpowiednio.";

3)
w art. 572a w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) popełnione przez żołnierzy i członków personelu cywilnego, o których mowa w art. 564 § 1 pkt 2a,".

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 oraz z 1994 r. Nr 127, poz. 627) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.".

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 w ust. 1 w pkt 40 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

"41) techniczne materiały wojskowe przywożone przez zagranicznych uczestników ćwiczeń wojskowych, organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do zużycia w toku ćwiczeń.";

2)
w art. 88 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowy tryb sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej, w tym dokonywania powtórnych czynności z zakresu kontroli celnej wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych Głównego Urzędu Ceł,";

3)
art. 89 otrzymuje brzmienie:

"Art. 89. Ministrowie Finansów oraz Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, sposób sprawowania dozoru i kontroli celnej okrętów wojennych, wojskowych statków powietrznych i ich załóg oraz innego wyposażenia sił zbrojnych."

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz U. Nr 78, poz. 461) w art. 14 w ust. 1 na końcu zdania drugiego skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "lub umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną."

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 1 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) szczegółowe zasady zakwaterowania żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a także prawa i obowiązki tych żołnierzy związane z ich zakwaterowaniem."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.