Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.85.581

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dnia 22 lipca 1925 r.
zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Ustanowione w art. 91 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924) normy należności, ustalone w tabeli należności ubocznych, zmienia się jak następuje:

1) Normy dodatków aeronautycznych, ustanowionych pod l. p. 4) tabeli, ustala się następująco:
L.p.Nazwa należnościMnożnikRodzaj wymiaru
4Dodatek aeronautyczny I kategorjiOficerowie 100% uposażenia posiadanego stopnia według szczebla a) tabeli uposażenia, zawartej w art. 3 ustawy o uposażeniu z dn. 9 paździer. 1923 r.; szeregowi 100% uposażenia grupy X szczebel a) tejże tabelimiesięczny
4Dodatek aeronautyczny II kategorji75% wyżej wymienionego uposażeniamiesięczny
Dodatek aeronautyczny III kategorji50% wyżej wymienionego uposażenia"
Dodatek aeronautyczny IV kategorji30% wyżej wymienionego uposażenia"
Dodatek aeronautyczny V kategorji25% wyżej wymienionego uposażenia"
2) Normy premij aeronautycznych, ustanowionych pod 1 p. 5) tabeli, uzupełnia się następująco:
L.p.Nazwa należnościMnożnikRodzaj
wymiaru
5Premje aeronautyczne:25
c) za dokonanie lotów nadprogramowychza każdą godzinę lotu
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.