Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych i dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1961 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 36, poz. 164 i z 1959 r. Nr 14, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 ust. 1 po wyrazach "postępowanie karne" dodaje się wyrazy "lub przed sądem koleżeńskim";
2)
w art. 14 dodaje się nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Podoficer traci stopień podoficerski w przypadku zatwierdzenia przez dowódcę okręgu wojskowego (równorzędnego) lub przez innego dowódcę upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej wniosku sądu koleżeńskiego dla podoficerów o pozbawienie stopnia podoficerskiego.

4. W przypadku określonym w ust. 3 żołnierzowi przysługuje stopień szeregowca.";

3)
w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Szeregowcy i podoficerowie w czynnej służbie wojskowej podlegają właściwości sądów koleżeńskich za czyny, które naruszają honor i godność żołnierską, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

4)
w art. 45 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się nowe ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych czas trwania wojskowej służby nadterminowej może być skrócony do jednego roku.

3. Minister Obrony Narodowej określi warunki uzasadniające skrócenie czasu trwania wojskowej służby nadterminowej (ust. 2) oraz organy wojskowe uprawnione do skracania tej służby.";

5)
w art. 66:
a)
w ust. 1 po wyrazach "do wojskowej służby nadterminowej" dodaje się wyrazy "a w razie skrócenia czasu trwania tej służby - po upływie skróconego okresu",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wojskowej służby zawodowej w charakterze podoficerów zawodowych mogą być powołani na własną prośbę również:

1) podoficerowie, którzy po odbyciu nauki w oficerskiej szkole zawodowej nie złożyli z wynikiem pomyślnym egzaminów końcowych,

2) absolwenci podoficerskich szkół zawodowych, którzy złożyli egzaminy końcowe w szkole z wynikiem pomyślnym, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.";

6)
art. 123 otrzymuje brzmienie:

"Art. 123. 1. Małoletni może być za zezwoleniem swoich rodziców, którym służy władza rodzicielska, lub swojego opiekuna przyjęty na naukę do podoficerskiej szkoły zawodowej lub do orkiestry wojskowej.

2. Ukończenie nauki w podoficerskiej szkole zawodowej jest równoznaczne z odbyciem zasadniczej służby wojskowej, przewidzianej w przepisach o powszechnym obowiązku wojskowym. Absolwenci tej szkoły mogą być mianowani na stopień podoficerski z pominięciem art. 9.

3. Minister Obrony Narodowej określi warunki przyjmowania małoletnich na naukę do podoficerskich szkół zawodowych i do orkiestr wojskowych, przypadki zwalniania uczniów z tych szkół (orkiestr), ich prawa i obowiązki, organy wojskowe właściwe do przyjmowania i zwalniania uczniów ze szkół (orkiestr) oraz tryb postępowania w tych sprawach."