Zm.: ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.109.899

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1932 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski" (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 137) w brzmieniu nadanem jej ustawą z dnia 28 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 255) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 9 w ustępie 1 po wyrazie: "rządowej", przecinek zastępuje się kropką, a dalsze wyrazy skreśla się;
2)
art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kandydatów na kawalerów orderu przedstawiają poszczególni ministrowie, każdy w zakresie swojego działania, po uprzedniem zasiągnięciu opinji Kapituły i w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów.

Opinje Kapituły w zakresie moralnych kwalifikacyj nowych kandydatów są obowiązujące.";

3)
w art. 11 wyrazy: "wnioski jego wnosi Prezydent Ministrów" zastępuje się wyrazami: "opinji Kapituły zasięga właściwy minister";
4)
w art. 14 w ustępach 2 i 3 wyrazy: "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami: "Prezes Rady Ministrów";
5)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz innym ministrom we właściwym każdemu z nich zakresie działania."

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz innym ministrom we właściwym każdemu z nich zakresie działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.