Zm.: ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.657

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1930 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym,

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

W art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 68, poz. 400), zmienionym przez art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów dotyczących ustroju Najwyższego Trybunału Administracyjnego, oraz o stosunku służbowym sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 94) - skreśla się wyrazy: "z pośród osób, które co najmniej przez przeciąg 2 lat sprawowały urząd sędziego Trybunału" i w miejsce ich wstawia się wyrazy: "z pośród osób posiadających kwalifikacje na urząd sędziego Trybunału".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.