Zm.: ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 4 grudnia 1923 r.
w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. No 111 poz. 733).

Do ustawy z dn. 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. No 111 poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

1)
Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Statut nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą ustawą.

Postanowienia takie nie mają skutku prawnego".

2)
W art. 5 ust. 2 skreśla się ostatnie wyrazy:

"w formie wierzytelnej", natomiast dodaje się zdanie następujące: "podpisy ich winny być uwierzytelnione bądź przez sąd, bądź przez notarjusza, bądź przez urząd gminny".

3)
Art. 6 punkt 6 otrzymuje brzmienie następujące: "sposób powoływania zarządu i rady nadzorczej (art. 33 i 40).
4)
W art. 7 ust. 3 skreśla się końcowe wyrazy: "oraz w piśmie, wyznaczonem do tego przez Radę Spółdzielczą".
5)
W art. 11 ust. 1 skreśla się wyrazy: "tworzy się od przedmiotu przedsiębiorstwa i".
6)
W art. 16 ust. 3 skreśla się zdanie końcowe, rozpoczynające się od słów: "Nie wolno jednak przyjmować i t. d.".
7)
W art. 17 ust. 1 skreśla się wyrazy: "datę urodzenia".
8)
W art. 18 ust. 2 przed słowami końcowemi: "lub naczelnik gminy" wstawić: "urząd policyjny, sołtys".
9)
W art. 23 ust. 1 skreśla się końcowe słowa drugiego zdania: "nie może on być dłuższy, niż dwa lata".
10)
W art. 24 zamienia się ostatnie słowa: "pięćset marek polskich" na: "pięćdziesiąt złotych polskich".
11)
Art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące: "Statut określi sposób powoływania członków zarządu oraz wyznaczy uprawniony do tego powoływania organ".
12)
W art. 35 ust. 2 końcowe wyrazy pierwszego zdania: "wymaga spółdzielnia większej liczby" zastępuje się wyrazami: "stanowi inaczej".
13)
W art. 45 ust. 3 dodaje się zdanie: "Organicznie to nie dotyczy spółdzielni, o których mowa w art. 70 niniejszej ustawy".
14)
W art. 49 ostatnie zdanie 4 ustępu otrzymuje brzmienie następujące:

"Odpis protokółu zarząd spółdzielni przesyła związkowi rewizyjnemu (art. 66 ust. 1), do którego spółdzielnia należy, zarząd zaś spółdzielni niezwiązkowej przesyła Radzie Spółdzielczej".

15)
Art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące: "W statucie spółdzielni można umieścić przepis, że o ile liczba członków przekroczy 500, walne zgromadzenie na mocy powziętej w tym celu uchwały będzie zastąpione przez zebranie przedstawicieli, wybieranych przez członków z pośród siebie. Taki przepis statutu winien określić liczbową, lub stosunkową ilość przedstawicieli, których nie może być mniej niż 30, czas trwania ich pełnomocnictw, który nie może być dłuższy niż trzy lata, oraz warunki biernego prawa wyboru".
16)
W art. 57 ust. 2 ostatnie słowa: "Banku Polskiego" zamienia się wyrazami: "Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej".
17)
W art. 71 jako 4 ustęp dodaje się następujące zdanie:

"W spółdzielniach, mających na celu dostarczanie członkom mieszkań, przepisy statutu, dotyczące praw członka do mieszkania, nie mogą ulegać zmianie".

18)
W art. 75 punkt 3 końcowe zdanie, zaczynające się od słów: "wytoczonej przez organy..." zastępuje się zdaniem: "z mocy uchwały sądu rejestrowego, zapadłej po przeprowadzeniu dochodzenia, na wniosek organów, wymienionych w art. 65, z powodu całkowitego zaprzestania gospodarczej działalności spółdzielni (art. 1 ust. 1)".
19)
W art. 107 dodaje się w ustępie 2 po słowach: "tudzież Robót Publicznych" słowa: "i Spraw Wojskowych".
20)
W art. 110 ostatnie słowa: "dwadzieścia do tysiąca marek polskich" zamienia się przez: "jeden do pięćdziesięciu złotych polskich".
21)
W art. 112 słowa: "dwa tysiące mk. pol." zamienia się na: "100 złotych polskich".
22)
W art. 113 ust. 1: "trzy tysiące mk. pol." zamienia się na: "150 złp.
23)
W art. 115 ust. 1: "10.000 mk. pol." zamienia się na "500 złp.
24)
W art. 117 ust. 1 zamieszczone przy końcu zdania pierwszego słowa: "w ciągu dwuch lat od daty wejścia jej w życie" zastępuje się słowami: "najdalej do 1 stycznia 1925 r.".
25)
W art. 118 w pierwszem zdaniu słowo: "dwuletniego" zamienia się: "do 1 stycznia 1925 r."
26)
W art. 123 ust. 1 drugie zdanie, zaczynające się od słów: "Oprócz tego może ..." zamienia się zdaniem: "Oprócz tego mogą organy, wymienione w art. 65, postawić wniosek o rozwiązanie w myśl art. 75 punkt 3 z powodu całkowitego zaprzestania gospodarczej działalności spółdzielni".
27)
Art. 126 otrzymuje brzmienie następujące:

"Skoro przed upływem terminu, wyznaczonego w art. 117, nie nastąpiło uzgodnienie statutu z przepisami ustawy niniejszej, może Związek Rewizyjny, do którego spółdzielnia należy, względnie Rada Spółdzielcza, postawić wniosek o rozwiązanie spółdzielni, który to wniosek sąd rejestrowy rozstrzygnie w drodze uchwały".

28)
Po art. 129 dodaje się jako nowy art. 130:

"Art. 130. Aż do czasu wydania odnośnej ustawy o złotym polskim, kwoty, przewidziane w art. 24, 110, 112, 113 i 115, oblicza się w markach polskich według kursu, ustalonego dla kuponów 8% pożyczki złotowej".

29)
Dawny art. 130 oznacza się jako art. 131.

W tym artykule skreśla się słowa w 3 ustępie: "i związki tychże", a w ustępie 4 słowa: "i ich związków".

30)
Dawny art. 131 oznacza się jako art. 132.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.