Zm.: ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.14.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1947 r.

DEKRET
z dnia 3 lutego 1947 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W ustawie z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:

1)
Nazwę "publiczne szkoły dokształcające zawodowe" użytą w powołanej ustawie zmienia się na "publiczne średnie szkoły zawodowe".
2)
Art. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 3. (1) Wydatki na wynagrodzenie dyrektorów (kierowników), nauczycieli, asystentów i instruktorów oraz lekarzy publicznych średnich szkół zawodowych ponosi Skarb Państwa w całości.

(2) Wszelkie inne wydatki związane z założeniem i utrzymaniem publicznych średnich szkół zawodowych pokrywa gmina, na której obszarze znajduje się szkoła. Jeżeli do szkoły uczęszcza młodzież z obszarów innych gmin, w których brak jest publicznych średnich szkół zawodowych danego rodzaju, wówczas gminy te pokrywają odpowiednią część wydatków na utrzymanie szkoły w stosunku do liczby młodzieży uczęszczającej do danej szkoły".

3)
Wprowadza się nowy artykuł 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. Dyrektorów (kierowników), nauczycieli, asystentów i instruktorów oraz lekarzy publicznych średnich szkół zawodowych powołują władze szkolne".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Oświaty, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.