Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1946 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 855, z 1936 r. Nr 3, poz. 24, z 1938 r. Nr 3, poz. 15, Nr 21, poz. 171, Nr 26, poz. 227, Nr 29, poz. 258, z 1939 r. Nr 71, poz. 476, z 1944 r. Nr 4, poz. 19, Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, z 1945 r. Nr 43, poz. 240, z 1946 r. Nr 4, poz. 28) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 95 ust. /1/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zasiłku chorobowego za każdy dzień stwierdzonej niezdolności do pracy wskutek choroby, nie wyłączając niedziel i świąt, nie dłużej niż dwadzieścia sześć tygodni, poczynając od pierwszego dnia niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta trwa co najmniej trzy dni.";

2)
w art. 99 ust. /1/ określenie "50%" zastępuje się określeniem "70%";
3)
w art. 99 ust. /2/ otrzymuje brzmienie:

"/2/ Ubezpieczeni, mający na utrzymaniu dzieci, otrzymują dodatek do zasiłku chorobowego w wysokości 5% przeciętnego tygodniowego zarobku na każde dziecko."