Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w sprawie zmian ustawy z dnia 27 maja 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 43, poz. 308) o tymczasowem zaopatrzeniu wdów i sierot po wojskowych wojska polskiego.

Art.  1.

W tytule ustawy z 27 maja 1919 r. zamiast słów "wdów i sierot" należy wstawić słowo "rodzin".

Art.  2.

Art. 1 Ustawy z 27 maja 1919 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Rodziny oficerów, urzędników wojskowych i szeregowych wojska polskiego, poległych lub zmarłych w czasie od 1 listopada 1918 r. wskutek działań wojennych lub też w wykonaniu służby, bez winy danej osoby z powodu warunków służby wojskowej lub chorób zakaźnych, panujących w wojsku lub w miejscach pobytu służbowego, jak również zaginionych na obszarze działań wojennych oraz rodziny inwalidów, zmarłych wskutek inwalidztwa nabytego z powodu służby wojskowej, - otrzymuje od dnia 1 stycznia 1920 roku aż do wydania stałej ustawy następujące tymczasowe zaopatrzenie miesięczne:

1) wdowy po generałach, oficerach sztabowych i równorzędnych 2.000 marek.

2) wdowy po kapitanach, oficerach młodszych, chorążych i równorzędnych 1.400.

3) wdowy po podoficerach zawodowych i majstrach wojskowych 800 mk.

4) wdowy po podoficerach niezawodowych i szeregowych 500 mk.

5) każde dziecko 1/5 część odnośnej pensji wdowiej; łączne zaopatrzenie wszystkich sierot nie może jednak przewyższać pensji wdowiej;

6) rodzice lub jedno z nich pozostające przy życiu, jeżeli pozostaje bez środków do życia i jeżeli zmarły był ich jedyną podporą materjalną, - 1/4 część odnośnej pensji wdowiej.

Zupełne sieroty otrzymują zaopatrzenie wyższe o 100% ponad normę.; jednak łączne zaopatrzenie sierot nie może być wyższe od łącznego zaopatrzenia wdowy i sierot za życia matki.

Za zupełne sieroty t. j. bez obojga rodziców uważa się także te sieroty, których matka lub macocha z jakichkolwiek przyczyn nie posiada lub traci prawo do pensji wdowiej".

Art.  3.

Po artykule 7 powołanej ustawy wstawia się: "Art. 7 - a: Rada Ministrów władna jest w razie zmiany warunków ekonomicznych zmieniać normy, wymienione w art. 2 wedle zasad przyjętych przy wymiarze uposażenia w służbie czynnej".

Art.  4.

Art. 8 powołanej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a w b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem tej dzielnicy".

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.