Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.103.682

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 października 1920 r.
w sprawie zmiany art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie dóbr donacyjnych.

Art.  1.

Art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych (Dz. Ust. № 72, poz. 423) otrzymuje brzmienie następujące:

Przepisy wykonawcze do ustawy wyda oraz tryb obliczania i wypłaty odszkodowań, wymienionych w art. 8 ustawy niniejszej, ustali Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą w dniu ogłoszenia.