Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.19.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1935 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1935 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści;

W art. 1 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr . 22, poz. 172) w brzmieniu ustawy z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr . 24, poz. 177) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w zdaniu pierwszem skreśla się wyrazy:

"z terminami płatności, nie dłuższemi niż jeden rok";

2)
w zdaniu drugiem zastępuje się kwotę "200.000.000" kwotą "300.000.000".

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 172) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 177) oraz niniejszą ustawą.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.