Zm.: ustawa z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.88.791

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 października 1927 r.
w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. s 1863 r. oraz wdów po nich.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich (Dz. U. R. P. № 26, poz. 212) ulega następującym zmianom:

1)
W artykule 2 skreśla się punkt b).
2)
Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Miesięczna pensja weterana samotnego wynosi 125 zł., żonatego 150 zł."

3)
W artykule 4 skreśla się słowo "pełnego".
4)
W artykule 6 w pierwszem zdaniu na końcu dodaje się po słowie "weterana" słowo "samotnego".
5)
Artykuł 12 skreśla się.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1927 r.