Zm.: ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu "Krzyża Zasługi".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.9.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 października 1942 r.
o zmianie ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu "Krzyża Zasługi".

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucjnej stanowię co następuje:

W ustawie z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu "Krzyża Zasługi" (Dz.U.R.P. Nr. 62, poz. 458) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1. umieszcza się jako ustęp drugi:

"W czasie wojny, celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych, może być nadany "Krzyż Zasługi z Mieczami", którego odznaki nosi się przed odpowiadającymi mu odznakami "Krzyża Zasługi".;

2)
w art. 2. umieszcza się jako ustęp drugi:

"Stopnie oraz odznaki "Krzyża Zasługi z Mieczami" są takie same, jak "Krzyża Zasługi" z tą zmianą, że między krzyżem a wstążką, umieszczone są dwa skrzyżowane miecze złote, srebrne lub bronzowe, zależnie od stopnia".;

3)
ustęp ostatni art. 4. otrzymuje brzmienie:

"Wzór rysunkowy "Krzyża Zasługi", "Krzyża Zasługi z Mieczami", okuć, mieczy na baretce i wstążki - ustala się jak w załączniku".;

4)
po art. 7. umieszcza się jako art. 8:

"Przepisy dotyczące "Krzyża Zasługi" stosuje się do "Krzyża. Zasługi z Mieczami" z następującymi zmianami:

a) prawo nadawania "Krzyża Zasługi z Mieczami" żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych i armii sprzymierzonych, przysługuje Naczelnemu Wodzowi.;

h) odznaczenie "Krzyżem Zasługi z Mieczami" może być udzielone tej samej osobie w każdym stopniu czterokrotnie bez żadnych ograniczeń co do czasu.;

c) koszty wykonania odznaki "Krzyża Zasługi z Mieczami" ponosi Skarb Państwa, a odznaczeni otrzymują ją bezpłatnie".;

5)
zmienia się dotychczasową numerację art. 8 i 9 na 9 i 10.

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu "Krzyża Zasługi" (Dz. U.R.P. Nr 62, poz. 458) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekretem niniejszym.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.