Zm.: ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 1947 r.

DEKRET
z dnia 28 stycznia 1947 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 3 ust. (1) ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 14, poz. 103) otrzymuje brzmienie:

"(1) Wysokość podatku spożywczego ustala się, jak następuje:

1) od pierwszych 2.000 hektolitrów piwa wszystkich gatunków łącznie, wydanych do obrotu w ciągu roku obrachunkowego, podatek wynosi:

a) od piwa lekkiego o zawartości do 10% ekstraktu w brzeczce podstawowej - 800 zł od 1 hektolitra,

b) od piwa pełnego o zawartości 10 - 15% ekstraktu w brzeczce podstawowej - 1.200 zł od 1 hektolitra,

c) od piwa mocnego o zawartości powyżej 15% ekstraktu w brzeczce podstawowej - 1.600 zł od 1 hektolitra.

2) od następnych 8.000 hektolitrów piwa płaci się podatek o 5% wyższy, a od dalszych ilości piwa oraz od piwa sprowadzonego z zagranicy o 10% wyższy od norm ustalonych w pkt 1".

Zapasy piwa, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu będą się znajdowały poza browarami na składach w hurtowniach i w rozlewniach piwa, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości:

a)
400 zł od 1 hektolitra piwa lekkiego,
b)
600 zł od 1 hektolitra piwa pełnego i
c)
800 zł od 1 hektolitra piwa mocnego.

Przedsiębiorcy hurtowni i rozlewni obowiązani są zgłosić zapasy piwa, o których mowa w ust. 1, do dodatkowego opodatkowania pisemnie w dwóch egzemplarzach kontroli akcyzowej w ciągu 10 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu i uiścić dodatkowy podatek w ciągu 20 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.