Zm.: ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.109.896

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1932 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W ustawie z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 44) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 11 w ust. 1 w pkt. 2 wyrazy: "Rządu Polskiego" zastępuje się wyrazami: "właściwego wojewody (Komisarza Rządu m. st. Warszawy), wyrażonej, w przypadkach zamiaru wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcem, w porozumieniu z właściwym dowódcą okręgu korpusu"; w ust. 2 tegoż artykułu wyrazy: "wyjednaniu na to zezwolenia od Ministra Spraw Wojskowych" zastępuje się wyrazami: "uzyskaniu zwolnienia od powszechnego obowiązku wojskowego, zgodnie z obowiązującemi przepisami";
2)
w art. 13 wyrazy: "zastrzega postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami: "zastrzeżono w akcie nadania lub w orzeczeniu o utracie obywatelstwa".

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem piętnastym od dnia ogłoszenia.