Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 1947 r.

DEKRET
z dnia 28 stycznia 1947 r.
o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 3 ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 170), zmienionej art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 459) oraz art. 1 dekretu z dnia 28 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 95), otrzymuje brzmienie:

"Art. 3 (1). Podatek od cukru skrobiowego wynosi 25 zł od 1 kg.

(2). Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu może obniżać stawkę podatku od cukru skrobiowego (ust. 1), przeznaczonego na określone cele i ustalać warunki stosowania tej zniżonej stawki".

Zapasy cukru skrobiowego w ilościach powyżej 50 kg, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu będą się znajdowały na składach poza magazynami wytwórni cukru skrobiowego oraz u sprzedawców, jak również w przedsiębiorstwach, używających cukru skrobiowego do swoich wyrobów, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości 23 zł od 1 kg.

Posiadacze takich zapasów obowiązani są zgłosić je do dodatkowego opodatkowania pisemnie w dwóch egzemplarzach kontroli akcyzowej w ciągu 10 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu oraz uiścić dodatkowy podatek w ciągu 20 dni po wejściu w życie niniejszego dekretu.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.