Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.120.863

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1925 r.
Art.  1.

W ustępie 1-szym art. 1-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 67 poz. 650) po słowie "robotnicy" dodaje się słowa "i pracownicy umysłowi", zaspo słowie "robotników" dodaje się słowa "lub pracowników umysłowych", a w ustępie 2-im po słowie "robotników" dodaje się słowa "i pracowników umysłowych".

Po ustępie 1-szym tegoż artykułu dodaje się dwa nowe ustępy treści następującej:

"Kategorje pracowników umysłowych, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, określi rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Pracownicy umysłowi, zarabiający powyżej 500 zł. miesięcznie, nie podlegają obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia".