Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.306

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1920 r.

USTAWA
z dnia 8 czerwca 1920 r.
zmieniająca przepis artykułu 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1919 roku w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1363 także na weteranów z 1848 roku (Dz. Ust. z 1920 r. Nr 2, poz. 4).

Art.  1.

Art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z 1831 i 1863 r. także na weteranów z r. 1848 (Dzien. Ust. z 1920 r. № 2, poz. 4) otrzymuje brzmienie następujące:

Weteranom powstania 1831, 1848 i 1863 r., jak również pozostałym po nich wdowom przyznaje się prawo, począwszy od 1-go lipca 1919 r., do dożywotniej pensji ze Skarbu Państwa na poniżej wymienionych zasadach.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.