Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1922 r.

USTAWA
z dnia 14 lutego 1922 r.
zmieniająca ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 2 poz. 7)

Art.  1.

Ustęp 3 art. 2 ustawy z dn. 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 2, poz. 7) otrzymuje brzmienie następujące:

"W handlu czas sprzedaży towarów i otwarcia sklepów może trwać do 10 godzin dziennie bez przymusowej przerwy w południe. Ograniczeniu temu nie podlegają apteki i jadłodajnie".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 2 tygodnie po ogłoszeniu.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, odnośnie zaś do zakładów pracy, podlegających bezpośrednio poszczególnym ministerstwom, powierza się wykonanie ustawy niniejszej właściwemu ministrowi w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.