Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1921 r.
zmieniająca ustawę z dnia 16 marca 1910 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych obowiązujących w b. zaborze austrjackim (Dz. Ust. № 26 poz. 158) tudzież § 7 austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem (austrjack. Dz. Ust. № 119 r. 1873).

Art.  1.

Ustęp 1 art. 1 ustawy z dnia 15 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 25 poz. 158) otrzymuje brzmienie następujące:

1) "Powszechną ustawę karną i dnia 27 maja 1852 r. (austr. Dz. Ust. № 117), względnie ustawę z dnia 9 kwietnia 1910 r. (austr. Dz. Ust. № 73) zmienia się o tyle, iż w § 85a, 173, 183 i 200 wstępuje w miejsce kwoty: "dwieście koron" - kwota: "pięć tysięcy marek", w § 174 II, 175 II, 176 II i 181 w miejsce kwoty: "pięćdziesiąt koron"- kwota: "tysiąc marek", w § 179, 184 i 203 w miejsce kwoty: "dwa tysiące koron" - kwota: "pięćdziesiąt tysięcy marek", a w § 182 w miejsce kwoty: "tysiąc koron" - kwota: "dwadzieścia piąć tysięcy marek".

W ustępie 2 tegoż artykułu w miejsce kwoty: "dziesięć tysięcy koron" wstępuje kwota: "pięćdziesiąt tysięcy marek".

W ustępie 3 tegoż artykułu w miejsce kwoty: "tysiąc koron" wstępuje kwota: "pięć tysięcy marek", w miejsce kwoty: "trzysta koron-kwota: "tysiąc marek".

W ustępie 4 tegoż artykułu w miejsce kwoty: "tysiąc koron' wstępuje kwota: "pięć tysięcy marek".

Art.  2.

Ustęp 1 art. 2 ustawy z dnia 16 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 26 poz. 158) otrzymuje brzmienie następujące:

"Najwyższą i najniższą granicę grzywien, przewidzianych w powszechnej ustawie karnej, w ustawach karnych dodatkowych i w ustawie o postępowaniu karnem, tudzież grzywny, oznaczone w tych ustawach kwotą stałą w koronach, zastępuje się dwudziestokrotną liczbą marek, oznaczone zaś w guldenach - czterdziestokrotną liczbą marek.

Postanowienie niniejsze nie dotyczy przepisów karnych, wydanych przez władze polskie".

W ustępie 2 tegoż artykułu w miejsce kwoty: "tysiąc koron" wstępuje kwota: "pięć tysięcy marek".

W ustępie 3 tegoż artykułu w miejsce słów: "od stu do stu tysięcy koron" wstępują słowa: "od pięciuset do pięciuset tysięcy marek"..

Art.  3.

W art. 3 ustawy z dnia 16 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 26 poz. 158) w miejsce słów: "pięćset względnie dwa tysiące-koron" wstępują słowa: "dwa tysiące pięćset względnie dziesięć tysięcy marek".

Art.  4.

Zdania pierwsze § 7 austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873 r. (austr. Dz. Ust. № 119) otrzymuje brzmienie następujące:

"Kary pieniężne, postanowione w niniejszej ustawie, których ściągnąć me można od skazanych, zamienione być powinny na odpowiednią karę aresztu przy uwzględnieniu wysokości kary pieniężnej i stosunków osobistych skazanego, nie przekraczającą wszakże 6-ciu tygodni".

Art.  5.

Ustawą, niniejsza obowiązuje w b. dzielnicy austrjackiej i stosuje się także do czynów karygodnych, popełnionych przed wejściem wżycie niniejszej ustawy, o ile podsądny wedle przepisów dawniejszych podlegałby traktowaniu surowszemu.

Art.  6.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości,