Zm.: ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.71

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1960 r.

USTAWA
z dnia 17 lutego 1960 r.
o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

W ustawie z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 39, poz. 175) dodaje się po art. 3 nowy art. 31 w brzmieniu:

"Art. 31. Wnioski o wpis hipotek na zabezpieczenie pożyczek określonych w art. 1, wnioski o wykreślenie tych hipotek oraz wnioski o zabezpieczenie pożyczek przez złożenie dokumentu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, do zbioru dokumentów:

1) wolne są od opłaty sądowej - jeżeli pożyczka została udzielona spółdzielni mieszkaniowej typu lokatorskiego;

2) podlegają opłacie sądowej:

a) w wysokości 25% - jeżeli pożyczka została udzielona spółdzielni budowlano-mieszkaniowej lub spółdzielczemu zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych albo osobie fizycznej na sfinansowanie kosztów budowy, odbudowy lub kapitalnego remontu domu na obszarze Ziem Zachodnich,

b) w wysokości 50% - jeżeli pożyczka została udzielona spółdzielni budowlano-mieszkaniowej lub spółdzielczemu zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych na sfinansowanie kosztów budowy, odbudowy lub kapitalnego remontu domu na pozostałym obszarze kraju, a w wysokości 75% - jeżeli pożyczka została udzielona na finansowanie tych kosztów osobie fizycznej.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.