Zm.: ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.19.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 1945 r.

USTAWA
z dnia 31 grudnia 1944 roku
o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych.

W ustawie z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 22) wprowadza się zmiany następujące:

1)
we wszystkich artykułach, z wyjątkiem art. 13 § 1, gdzie został użyty wyraz "Przewodniczący", zastępuje się wyraz ten wyrazem "Prezydent".
2)
w art. 26 po ust. (1) wprowadza się jako ust. (2):

"(2) W okresach między posiedzeniami Krajowej Rady Narodowej (art. 18, § 1 i 2) wszystkie jej uprawnienia, wymienione w art. 21 § 2 i § 3, art. 23, art. 25, art. 26 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i art. 29 § 2 wykonuje Prezydium Krajowej Rady Narodowej".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez pkt 1 i 2 obwieszczenia Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 maja 1945 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.45.19.111).