Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. P. P. P. № 41, poz. 298).

Art.  1.

Artykuł 8 ustawy z dnia 10 maja 1919 r. 0 ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. P. P. P. № 41, poz. 298) otrzymuje brzmienie następujące:

"W miejscowościach, gdzie Komisje Szacunkowe miejscowe nie były utworzone, lub też gdzie zostały zamknięte przed ukończeniem rejestracji strat wojennych, materjały szacunkowe, zebrane przez instytucje społeczne jako też organy i osoby, urzędownie uprawnione do ustalenia strat wojennych, przekazane zostaną do Komisji Szacunkowych Głównych dla ostatecznego ustalenia i oszacowania tych strat".

Art.  2.

Punkt a) art. 18 ustawy, wyszczególnionej w art. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

"sprawdzenie i zatwierdzenie w myśl art. 8 przekazanych jej materjałów, dotyczących ustalenia i oszacowania poniesionych przez poszkodowanego strat wojennych, względnie ostateczne ustalenie i oszacowanie tych strat".

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.