Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1920 r.
w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. Pr. № 41, poz. 298).

Art.  1.

Art. 9 p. a) ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. Pr. № 41, poz. 298) uchyla się, a na miejsce jego wchodzi postanowienie następujące:

a) z prezesa i wice-prezesa, których deleguje prezes właściwego sądu okręgowego z pośród sędziów czynnych, a w braku odpowiednich kandydatów - Minister Sprawiedliwości z pośród byłych sędziów, adwokatów przysięgłych, adwokatów, notarjuszów, kandydatów (aplikantów) adwokatury i notarjatu, wreszcie z liczby posiadających wykształcenie prawne urzędników państwowych, albo pracowników społecznych z takiemże wykształceniem.

Czas służby, spędzonej na stanowisku powyższem, liczy się tak samo, jak czas służby w odnośnym zawodzie, do którego należał powołany.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.