Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. № 68, poz. 481) otrzymuje brzmienie następujące:

"Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w artykułach następnych, w ramach stałego kontyngentu, którego wysokość ustala się na 200 miljonów złotych w złocie lub ich równowartości w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.