§ 1. - Zm.: ustawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.42.442

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1924 r.
§  1.
Poniżej przytoczone artykuły ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, zatwierdzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 79, poz. 720), zostają zmienione i otrzymują brzmienie następujące:

"1.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ustanowione prawem z r. 1825 ma na celu:

I. udzielanie pożyczek na hipotekę dóbr nieruchomych ziemskich,

II. przedsiębranie za zezwoleniem Ministra Skarbu innych czynności, bezpośrednio lub przez otworzone przez siebie instytucje, mających na celu udzielanie kredytu, dostosowanego do potrzeb rolnictwa.

Terenem działalności Towarzystwa są województwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie oraz Ziemia Wileńska.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

12.

W zebraniach okręgowych mają prawo uczestniczenia wszyscy stowarzyszeni i stowarzyszone z danego okręgu, pełnoletni, do działań prawnych zdolni, którzy posiadają conajmniej 50 hektarów gruntu, obciążonego pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Niepodzielni hipoteczni współwłaściciele mogą uczestniczyć w zebraniu okręgowem jedynie przez wybranego z pośród siebie przedstawiciela opatrzonego w pełnomocnictwo zaświadczone.

Stowarzyszeni, którzy podzielili swoje dobra na części, bez hipotecznej segregacji pożyczki, nie mają prawa uczestniczenia w zebraniu.

Za stowarzyszone zamężne mają prawo brać udział w zebraniach mężowie na mocy pełnomocnictwa żony.

94.

Zostaje uchylony.

Art. X przepisów przechodnich zostaje dodany w brzmieniu następującem:

Dyrekcja Główna ma prawo, według swego uznania, zwalniać pragnących otrzymać w celu uiszczenia się z podatku majątkowego i do wysokości tego podatku pożyczkę na dobra położone w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem i części województwa białostockiego, położonej poza granicami B. Królestwa Kongresowego oraz w Ziemi Wileńskiej, - od przedstawienia mapy i rejestru pomiarowego (p. b art. 103)".