Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2013 r.

USTAWA
z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Art.  1.

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 uchyla się ust. 1;
2) w art. 4912 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu postępowanie upadłościowe prowadzi się według stosowanych odpowiednio przepisów o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, z tym że nie stosuje się przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 44-50, art. 53, art. 55-56 i art. 307 ust. 1.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.