Art. 7. - Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.512

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.
Art.  7.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57i § 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego przepisu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.