Art. 6. - Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.512

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.
Art.  6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 § 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 57 § 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.