Art. 2. - Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.109.627

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2011 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.