Art. 4. - Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. - Dz.U.1998.160.1064 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.160.1064

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1998 r.
Art.  4.

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o sądzie wojewódzkim, organach sądu wojewódzkiego albo sędziach sądu wojewódzkiego, należy przez to rozumieć odpowiednio sąd okręgowy, organy sądu okręgowego albo sędziów sądu okręgowego.