Art. 7. - Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.75.471

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2003 r.
Art.  7.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406 oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 367) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. § 1. Nie może być sędzią osoba, której małżonek:

1) wykonuje zawód adwokata,

2) wykonuje zawód radcy prawnego w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

§ 2. Nie może być sędzią również osoba, której krewny do drugiego stopnia lub powinowaty pierwszego stopnia:

1) wykonuje zawód adwokata,

2) wykonuje zawód radcy prawnego w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach, o których mowa w § 1 pkt 2

- na obszarze właściwego sądu wojewódzkiego.";

2)
w art. 59 w § 1 w pkt 4 po wyrazie "adwokata" dodaje się wyrazy "albo radcy prawnego, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 2";
3)
w art. 61 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozostawania sędziego w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia do osoby, która wykonuje zawód adwokata albo radcy prawnego, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 2, na obszarze właściwego sądu wojewódzkiego.".